Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Oświadczenia lustracyjne

Informacje dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych

 • Obowiązek lustracyjny

  Obowiązek lustracyjny dotyczy osób pełniących funkcje publiczne urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

  Osoby pełniące funkcje publiczne, które zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne wojewodzie śląskiemu:

  - organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, członek organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – niewybieralny w wyborach powszechnych, m.in. zarząd województwa, zarząd powiatu, członkowie związków międzygminnych, członek zarządu związku metropolitalnego, skarbnik związku metropolitalnego, sekretarz związku metropolitalnego;

  - dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie ww. przedsiębiorstwem w przedsiębiorstwach państwowych, których organem założycielskim jest wojewoda;

  - członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

  - osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w poprzednim punkcie;

  - osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji rządowej w województwie: dyrektor i jego zastępca, kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy.

  (do pobrania: wzór oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego)

  ✸ Ważne! Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) – składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej a nie do wojewody śląskiego.

 • Podstawy prawne

  Przepisy prawne stanowiące podstawę obowiązku lustracyjnego

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – zwana „ustawą lustracyjną”.

  Ważniejsze przepisy wynikające z postanowień ustawy:

  art. 4 – wykaz funkcji publicznych, z tytułu pełnienia których istnieje obowiązek lustracyjny

  art. 7 – zasady składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

  art. 8 – wykaz organów do których należy składać oświadczenia lustracyjne lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 • Wypełnianie formularzy

  Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia formularzy

  Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.

  Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie lub objęcie funkcji publicznej.

  * Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.

   

  Osoba składająca oświadczenie o tym, że nie współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie, wypełnia tylko i wyłącznie część pierwszą części A oświadczenia lustracyjnego. Natomiast osoba oświadczająca, że współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie, wypełnia część drugą części A oraz część B oświadczenia lustracyjnego. W przypadku wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy dodatkowo, w piśmie przewodnim, podać z jakiego tytułu składa się tę informację. Przy wypełnianiu obu załączników należy zwrócić uwagę na:

  - wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk (w szczególności nr PESEL),

  - dokładne określenie sprawowanej funkcji publicznej,

  - podkreślenie właściwych fragmentów zgodnie z instrukcją.

   

   

  Na dole niniejszej strony znajdują się do pobrania następujące pliki:

  • wzór oświadczenia lustracyjnego
  • wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

   

 • Kontakt

  Dane kontaktowe

  Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres:

  Wojewoda Śląski

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Kontroli

  ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

  z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie lustracyjne”

   

  Kontakt osobisty lub telefoniczny:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Kontroli

  ul. Jagiellońska 25

  pok. 123

  Tel. (32) 20 77 234

   

  Kontakt z Biurem Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w sprawie weryfikacji faktu złożenia oświadczenia lustracyjnego:

  Instytut Pamięci Narodowej

  Biuro Lustracyjne

  ul. Żurawia 4a

  00-503 Warszawa

  Tel. (22) 693 45 69

Kategoria: Oświadczenia lustracyjne - Druk formularza dla samorządu terytorialnego i administracji zespolonej

Wydział Kontroli