Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

 • I

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla osoby małoletniej

  Wniosku nie musisz już wypełniać odręcznie – złożysz go w dowolnym punkcie paszportowym w kraju lub dowolnej ambasadzie / konsulacie (gdzie złożyć wniosek w woj. śląskim), w formie elektronicznego wniosku wygenerowanego w rejestrze przez pracownika punktu na podstawie danych podanych przez Ciebie oraz zgromadzonych w dostępnych rejestrach państwowych, który podpiszesz na urządzeniu do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.


  Wniosek o wydanie paszportu w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych  lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18 roku życia składa matka, ojciec,opiekun prawny lub kurator:

   Przy składaniu wniosku obecność małoletniego:

  •  do 5-go roku życia nie jest wymagana,
  • powyżej 5-go roku życia jest obowiązkowa, gdy wniosek jest składany osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w kraju lubw dowolnej ambasadzie/konsulacie,
  • w wieku od 5 do 12 lat nie jest wymagana, gdy wniosek składany jest przez internet.

  Na wydanie paszportu osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18 roku życia , jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby(sprawdź jak wyrazić zgodę).

   

  Podczas składania wniosku dla osoby małoletniej podaj pracownikowi punktu swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, w celu przekazania ich do Rejestru Danych Kontaktowych. Dzięki RDK otrzymasz powiadomienie, że paszport osoby małoletniej jest gotowy do odbioru i będziesz mógł go odebrać niezwłocznie po dostarczeniu do punktu paszportowego.

 • II

  Wymagane dokumenty

  Skompletuj dokumenty, które powinny zostać przedłożone przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osoby małoletniej - pomocny będzie poniższy wykaz:

  • Twój ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany,
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej (sprawdź ile zapłacisz za paszport),
  • dokument uprawniający do skorzystania z ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu, jeśli takie prawo przysługuje osobie małoletniej,
  • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora,
  • fotografia osoby, której ma być wydany dokument paszportowy wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy (dowiedz się jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie paszportowe),
  • dokument określający zakres władzy rodzicielskiej, w przypadku gdy jeden z rodziców (matka lub ojciec) został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo którego władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu,
  • orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę na wydanie paszportu lub paszportu, w przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich,
  • zgoda na wydanie paszportu wyrażona na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – w przypadku, gdy wniosek składa jeden z rodziców (matka lub ojciec).

 • III

  Odbiór paszportu

  Paszport odbierzesz osobiście w punkcie paszportowym, w którym złożyłeś wniosek o jego wydanie.

   

  Paszport odbiera osobiście:

  • osoba pełnoletnia,
  • opiekun prawny lub kurator.

   

  Osoba małoletnia nie musi być obecna przy odbiorze paszportu z wyjątkiem małoletnich w wieku od 5 do 12 lat, dla których wnioski o paszport złożone były przez internet.

   

  Przy odbiorze paszportu zostanie potwierdzona Twoja tożsamość. Pracownik punktu paszportowego zrobi to na podstawie ważnego dokumentu paszportowego, ważnego dowodu osobistego , innego dokumentu tożsamości , danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub na podstawie Twoich odcisków palców.

   

  Skorzystaj z możliwości sprawdzenia, czy dane osoby małoletniej zamieszczone w paszporcie (osobowe i biometryczne) są zgodne ze stanem faktycznym. Umożliwi Ci to pracownik punktu paszportowego za pomocą czytnika elektronicznego.

   

  Stan realizacji paszportu Twojego dziecka możesz sprawdzić na stronie www.gov.pl wpisując numer sprawy znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku.

   

  Po odbiór paszportu przyjdź z dotychczasowym dokumentem paszportowym osoby małoletniej, który pracownik punktu anuluje i pozostawi w punkcie. Jeśli w paszporcie są ważne wizy - koniecznie poinformuj o tym pracownika, gdyż strony zawierające wizy nie podlegają fizycznemu anulowaniu.  Jeśli chcesz zachować anulowany dokument np. ze względów sentymentalnych poproś pracownika punktu o zwrot anulowanego paszportu.

   

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich