Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

OPŁATY PASZPORTOWE

Opłatę za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu. Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu (ul. Jagiellońska 25 w Katowicach) lub na rachunek bankowy Urzędu:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
NBP O/O Katowice
67 1010 1212 0053 4022 3100 0000


Dokonywanie bezgotówkowej zapłaty opłaty paszportowej (za pomocą karty płatniczej) jest możliwe w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Terenowej Delegaturze Paszportowej w  Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu oraz punktach paszportowych w Bytomiu, Gliwicach i Tychach, Tarnowskich Górach i Pszczynie.

Opłata za wydanie paszportu

Opłata za wydanie paszportów
Okres ważności paszportu Wiek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu Opłata za wydanie paszportu 50% ulga w opłacie za wydanie paszportu 75% ulga w opłacie za wydanie paszportu
5 lat (od daty jego wydania) do 13 roku życia 60 zł 30 zł 15 zł
10 lat (od daty jego wydania) Od 13 roku życia do ukończenia 25 roku życia 140 zł 70 zł 35 zł
powyżej 25 lat 140 zł 70 zł  
ukończone 70 lat (w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu) 0 zł 0 zł 0 zł

Ulgowa opłata za wydanie paszportu

50% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom,
 • rodzicom i małżonkom rodziców – członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny,

75% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

 • dzieciom – członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Obniżenie opłaty za wydanie paszportu

Obniżoną opłatę za wydanie paszportu pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu gdy wymiana następuje z powodu:

 • zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych podlegających wpisowi do paszportu tj.: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL;
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Ocena paszportu na okoliczność braku miejsca na umieszczenie w paszporcie wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy - tzw. "wypracowanie paszportu" odbywa się w Oddziale Paszportowym w Katowicach, oraz Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

Obniżoną opłatę ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

 • jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat,
 • jedną piątą - w przypadku paszportu z terminem ważności 5 lat.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • osób wymieniających paszport z powodu jego wady technicznej;
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

W przypadku prawa do skorzystania z ulgi albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający to uprawnienie, np.: ważną legitymację studencką, emeryta, orzeczenie o niepełnosprawności, ważną Kartę Dużej Rodziny, itp. Dokumentu do skorzystania z ulgi nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Podwyższenie opłaty za wydanie paszportu:

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

 • jeżeli dotychczas posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego
Okres ważności Opłata
przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż 12 miesięcy (od daty jego wydania) 30 zł

W przypadku opłaty za wydanie paszportu tymczasowego nie ma ulg, zwolnień, obniżek ani kar.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców