Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

OPŁATA ZA PASZPORT

Opłatę za wydanie paszportu należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu na rachunek bankowy Urzędu:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
NBP O/O Katowice
67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

 

We wszystkich biurach paszportowych w województwie śląskim za dokument paszportowy można zapłacić kartą płatniczą.

 

Wysokość opłaty za paszport wynosi 140 zł.

 

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU WNIESIONA OPŁATA ZA PASZPORT NIE PODLEGA ZWROTOWI.

 

W poniższej tabeli podano wykaz osób uprawnionych do obniżonej opłaty za paszport.

 

LP

UPRAWNIENI DO WNIESIENIA OBNIŻONEJ OPŁATY ZA PASZPORT

WYSOKOŚĆ OPŁATY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.

osoby małoletnie do 12. roku życia

30 zł

-

2.

osoby małoletnie między 12.
a 18. rokiem życia

70 zł

-

3.

uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia

70 zł

Legitymacja szkolna, e-legitymacja szkolna, mlegitymacja szkolna,
Legitymacja studencka, mlegitymacja studencka.

4.

osoby małoletnie do 12. roku życia - członkowie rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny

15 zł

Karta Dużej Rodziny,
mKDR w aplikacji mObywatel.

5.

uczniowie i studenci do 25. roku życia oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, bez względu na ich wiek - członkowie rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny

35 zł

Karta Dużej Rodziny,
mKDR w aplikacji mObywatel.

6.

rodzice i ich małżonkowie, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka - członkowie rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny

70 zł

Karta Dużej Rodziny,
mKDR w aplikacji mObywatel.

7.

emeryci i renciści w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także współmałżonkowie tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu

70 zł

Legitymacja emeryta i rencisty ZUS*, legitymacja emeryta i rencisty KRUS*. Dokumenty potwierdzające pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu emeryta lub rencisty.

8.

osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy o rencie socjalnej

70 zł

Legitymacja emeryta i rencisty ZUS*, legitymacja emeryta i rencisty KRUS*.

9.

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkowie tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu

70 zł

Legitymacja osoby niepełnosprawnej*.

Dokumenty potwierdzające pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu osoby niepełnosprawnej.

10.

osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

70 zł

Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o przebywaniu w DPS lub zakładzie opiekuńczym.

11.

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych lub ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów

70 zł

Decyzja o przyznaniu specjalnego zasiłek opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

12.

kombatanci i inne osoby na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

70 zł

Legitymacji członka korpusu weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej*.

 

13.

osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

70 zł

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych*.

14.

osoby, które:

·         świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych na podstawie przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

·         nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,

·         zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce

którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy decyzją wydaną na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

70 zł

Decyzja Szefa urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

15.

żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową

70 zł

Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o pełnieniu terytorialnej służby wojskowej.

16.

strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

70 zł

Legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego.

17.

ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego

70 zł

Legitymacja służbowa podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego.

18.

weterani poszkodowani zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami pastwa

70 zł

Legitymacja weterana poszkodowanego*.


 
Decyzje/orzeczenia kwalifikujące osobę do danej grupy uprawnionej do obniżonej opłaty za paszport.

 

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
  • osób wymieniających paszport z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
  • osób, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

 

W przypadku prawa do skorzystania z ulgi albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający to uprawnienie, np.: ważną legitymację studencką, emeryta-rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności, ważną Kartę Dużej Rodziny, itp. Dokumentu do skorzystania z ulgi nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich