Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

 • Krok I

  Miejsce złożenia dokumentów

  Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:

  Wojewoda Śląski

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub

  ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub

  ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

   

  albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  w Katowicach, pokój nr 122

  w Bielsku-Białej, pokój nr 14

  w Częstochowie, pokój nr 67

 • Krok II

  Dokumentacja

  Do zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy załączyć:

  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  2. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika i o ile opłata ta jest wymagana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
  3. szkice, rysunki (w zależności od potrzeb)
  4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
  5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (konieczny w przypadku zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych)

  oraz, w określonych okolicznościach,  inne dokumenty.

 • Krok III
 • Krok IV

  Opłata skarbowa

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek bankowy tego organu:

   

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

   

  Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (za przyjęcie zgłoszenia) jest wymagana jedynie w odniesieniu do zgłoszenia budowy sieci.

 • Krok V

  Procedura rozpatrywania zgłoszenia

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

  Organ aa-b, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Może również z urzędu, przed upływem wymienionego - 21 dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i niezwłocznie ostemplować projekt budowlany, stanowiący załącznik do zgłoszenia, wydanie zaświadczenia wyłącza bowiem możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ aa-b w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu.

  W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ aa-b nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu, w którym organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia. W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 • Krok VI

  Odwołanie

  W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wyrażającej sprzeciw inwestor może się od niej odwołać się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

  Jeżeli organ aa-b uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, w przeciwnym razie obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 • Krok VII

  Sposób dostarczenia dokumentu

  Na wniosek inwestora organ aa-b potwierdza odrębnym pismem fakt niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 • Krok VIII

Kategoria: Budownictwo - Zgłoszenie budowy /robót budowlanych - pliki do pobrania

Powiązane usługi