Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

Wykaz obiektów i robót budowlanych w sprawach własciwych dla Wojewody

Wojewoda jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest właściwy w sprawach obiektów i robót budowlanych:

 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci uzbrojenia terenu, sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • regionalnych sieci szerokopasmowych;
 • sieci przesyłowych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;
 • inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • linii kolejowych lub poszczególnych odcinków tych linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową i rozbudową;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • elektrowni wiatrowych;
 • budowli przeciwpowodziowych
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra.

W odniesieniu do pozostałych obiektów i robót budowlanych właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest starosta (w przypadku miast na prawach powiatu prezydent).

Powiązane usługi