Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

 • Krok I

  Miejsce złożenia dokumentów

  Pozwolenie na rozbiórkę wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:

  Wojewoda Śląski

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub

  ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub

  ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

   

  albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  w Katowicach, pokój nr 122

  w Bielsku-Białej, pokój nr 14

  w Częstochowie, pokój nr 67

 • Krok II

  Dokumenty

  Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, należy dołączyć:

  1. zgodę właściciela obiektu;
  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów (konserwator), a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;
  6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
  7. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika i o ile opłata ta jest wymagana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej);
  8. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę (opłata skarbowa wymagana jest z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w przypadkach określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, o ile inwestor lub przedsięwzięcie nie podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej mocą tej ustawy).

   

  oraz, w określonych okolicznościach,  inne dokumenty.

 • Krok III

  Formularze

  Załącznik 1- wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

  Załącznik 2 - informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (…)

  Formularz przedstawiony w Załączniku nr 2 należy wypełnić w przypadku konieczności podania większej ilości danych, która nie mieści się we wniosku. Załącznik 2 wypełnia się najczęściej w przypadku konieczności wpisania danych drugiego lub kolejnych inwestorów, danych pełnomocnika, danych dotyczących nieruchomości, nazwy i innych danych planowanej inwestycji oraz konieczności wyszczególnienia większej ilości załączników).

 • Krok IV

  Opłata skarbowa

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek bankowy tego organu:

   

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

  Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na rozbiórkę jest wymagana z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do oaa-b i o ile inwestor lub przedsięwzięcie nie podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej mocą przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

  Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej 

   

  W przypadku odmowy wydania przez oaa-b decyzji o pozwoleniu na budowę o zwrot dokonanej opłaty skarbowej należy zwrócić się do organu podatkowego.

 • Krok V

  Procedura rozpatrywania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

  Po wpłynięciu wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę oaa-b sprawdza:

  1. kompletność wniosku i wymaganych załączników
  2. w przypadku przedłożenia projektu rozbiórki budowlanego - posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa
   i ochrony zdrowia (ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
  3. wykonanie przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem, wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, potwierdzającym wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, projektanta.

   

  W przypadku braków formalnych we wniosku, oaa-b wzywa wnoszącego do ich usunięcia w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  Jeżeli wniosek jest kompletny lub został uzupełniony w wyznaczonym terminie, oaa-b wszczyna postępowanie w sprawie pozwolenia na rozbiórkę i przed wydaniem decyzji
  o pozwoleniu na rozbiórkę sprawdza od strony merytorycznej wniosek i załączone do niego dokumenty.

  W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie podlegającym sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej oaa-b nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

  W razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wskazanych w toku postępowania postanowieniem, oaa-b wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

  W przypadku braku naruszeń bądź usunięcia przez inwestora w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, oaa-b wydaje decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę.

  W decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oaa-b, w razie potrzeby:

  1. określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu rozbiórki i prowadzenia robót budowlanych;
  2. określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
  3. określa terminy rozbiórki:
  • istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
  •  tymczasowych obiektów budowlanych;
  1. określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;

   

  Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

  Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Krok VI

  Odwołanie

  W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wyrażającej sprzeciw inwestor może się od niej odwołać się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

  Jeżeli oaa-b uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, w przeciwnym razie obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Tę nową decyzję, uchylającą lub zmieniającą zaskarżoną decyzję, może oaa-b wydać jedynie w przypadku, kiedy odwołanie wniosły wszystkie strony, bądź gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

 • Krok VII

  Sposób dostarczenia dokumentu

  Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wraz ostemplowanym projektem budowlanym oaa-b przesyła bezzwłocznie inwestorowi. Inwestor może decyzję wraz z projektem odebrać również w siedzibie oaa-b.

  Kopię decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, posiadającą walor ostateczności, wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, oaa-b przekazuje bezzwłocznie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 • Krok VIII

  Informacje dodatkowe

  Informacja dodatkowa dla Inwestora, dotycząca możliwości rozpoczęcia robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i dziennika budowy.

  Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

   

  Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

  1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, potwierdzającym wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
  2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim;
  3. informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

   

  Informacje dotyczące dziennika rozbiórki:

   

  Dziennik rozbiórki stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

  Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor winien na stronie tytułowej dziennika rozbiórki zamieścić:

  • imię i nazwisko lub nazwę inwestora,
  • rodzaj i adres rozbiórki,
  • numer i datę wydania pozwolenia na rozbiórkę.

   

  W okresie od 3 dnia w którym decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę  stała się wykonalna, oaa-b rejestruje, dostarczony przez inwestora dziennik rozbiórki z wypełnioną stroną tytułową.
   

  Podstawa prawna.

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 695)

  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827.)

Kategoria: Budownictwo - Pozwolenie na rozbiórkę - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wniosek o pozwolenie na rozbiórę 28.43 KB 2021-07-07 15:04:10
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (…) 24.01 KB 2017-03-20 15:59:11
Zgłoszenie rozbiórki 28.16 KB 2021-07-07 15:05:21

Powiązane usługi