Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

Zaproszenia dla cudzoziemca

 • I

  Kogo dotyczy usługa

  Zaproszenie możesz wystawić jako:

  1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
    
  2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


  UWAGA! Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski.

 • II

  Dokumenty

  Gdy ubiegasz się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń jako osoba fizyczna, powinieneś złożyć:

  1. wypełniony formularz wniosku (formularz do pobrania znajdziesz poniżej) o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
    
  2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym, zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, zaświadczenie o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy, decyzja o wysokości renty lub emerytury, zaświadczenie z urzędu gminy o wysokości rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego;
    
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt własności, umowa najmu, rezerwacja w hotelu.
    

  ✸ Uwaga! W przypadku potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania zapraszający może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

  Gdy ubiegasz się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, powinieneś złożyć:

  1. wypełniony formularz wniosku (formularz do pobrania znajdziesz poniżej) o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

  2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

  3. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

  4. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. aktualny wyciąg z rachunku bankowego, aktualny rachunek zysków i strat lub zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu wydane przez biuro rachunkowe,

  5. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt własności, umowa najmu, rezerwacja w hotelu.

   

  WAŻNE !

  Od dnia 5 maja 2023 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

  (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r.)  Zał. 1 - Formularz wniosku

  Zał. 2 - Oświadczenie dot. postępowania w procesie wpisywania zaproszeń do ewidencji zaproszeń

  Zał. 3 - Oświadczenie - zgoda na pobyt

  Zał. 4 - Oświadczenie dot. partycypacji w kosztach pobytu

  Zał. 5 - RODO Klauzula informacyjna

  Zał. 6 - RODO Klauzula informacyjna Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

   

 • III

  Opłaty

  Opłatę w wysokości 27 zł. za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy uiścić z góry, na dane zapraszającego w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

  Bank PKO BP S.A.

  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

   

  ✸ Uwaga! Dowód opłaty za wpisanie  zaproszenia do ewidencji należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

 • IV

  Miejsce składania wniosku

  Miejsce złożenia wniosku zgodnie z właściwością zamieszkania wnioskodawcy :

  • Oddział do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, tel. 32 2077920, 32 2077922, pokój 161, stanowisko 19,
  • Oddział Wydziału Spraw  Cudzoziemców w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, tel. 33 8136274, 33 8136275, pok. 13,
  • Oddział Wydziału Spraw  Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, tel. 34 3782138, 34 378137.


  W celu złożenia wniosku lub odbioru dokumentu w Oddziale do Spraw Cudzoziemców w Katowicachnależy dokonać rezerwacji przez stronę internetową rezerwacja. slask.eu.

  W celu złożenia wniosku lub odbioru dokumentu w Oddziale do Spraw Cudzoziemców w Bielsku-Białej należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową - rezerwacja: https://bezkolejki.eu/suw2/

  W celu złożenia wniosku  w Oddziale do Spraw Cudzoziemców w Częstochowie należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową - rezerwacja: https://bezkolejki.eu/suw3/