Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Maluch+ graf. MRPiPS
 • Data publikacji 7 października 2019

Program „MALUCH +” 2020 – nabór wniosków

Wojewoda śląski zaprasza podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za  pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2020” w terminie do 13 listopada 2019 r.

UWAGA!

 • W przypadk u ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urzad wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”,
 • dla modułu 1 b: „Oferta MALUCH + 2020 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”,
 • dla modułu 2: „Oferta MALUCH + 2020– moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”,
 • dla modułu 3: „Oferta MALUCH + 2020 – moduł 3 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”          

           w terminie do 13 listopada 2019 r.

 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022.
 2. Zestawienie wymaganych dokumentów dla każdego z modułów przedstawia tabela zamieszczona do pobrania na dole strony. 

Uwaga: wzory dokumentów, tj.:

 • kalkulacja kosztów/wydatków
  moduł 1a i 1b ( utworzenie) – załącznik  nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego
  moduł 1a i 1b  (funkcjonowanie) – załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego
  moduł 2 – zał. nr 3 do ogłoszenia wojewody śląskiego
  moduł 3 (utworzenie) – zał. nr 4 do ogłoszenia wojewody śląskiego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla modułu 3 - zał. nr 5 do ogłoszenia wojewody śląskiego

są zamieszczone na dole strony.

Kontakt:
Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:
Magdalena Kiełbicka  - tel. 32 20 77 171,
Karolina Bromboszcz - tel. 32 20 77 146,
Bożena Żur - tel. 32 20 77 146,
Iwona Hermyt - tel. 32 20 77 154.

UWAGA: 
W module 1 i 3 beneficjent będzie miał obowiązek przedstawienia programu inwestycji (przypadku inwestycji budowlanej) oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki, na etapie składania do wojewody śląskiego oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

Wzór programu inwestycji określił Minister ds. Rodziny. Program stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o konkursie.
Link do pobrania dokumentu:    https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022. 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
zał. nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 1 (utworzenie) 15.01 KB 2019-10-07 13:15:03
zał. nr 2 Kalkulacja kosztów moduł 1 (funkcjonowanie) 15.63 KB 2019-10-07 13:15:18
zał. nr 3 Kalkulacja kosztów moduł 2 15.5 KB 2019-10-07 13:15:27
zał. nr 4 Kalkulacja kosztów moduł 3 (utworzenie) 15.01 KB 2019-10-07 13:15:37
zał. nr 5 Oświadczenie dane osobowe 20.86 KB 2019-10-18 09:59:06
Zestawienie wymaganych dokumentów dla każdego z modułów - tabela 22.5 KB 2019-11-04 11:15:35
Wróć