Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zarządzanie Kryzysowe

Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów

Jednostka samorządu terytorialnego ( zwana dalej jst) zgłasza do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) informację o wystąpieniu zdarzenia klęskowego. Przy czym zgłoszenie następuje niezwłocznie po wystąpienia zdarzenia klęskowego lub jeszcze w jego trakcie. Nieprzekazanie przedmiotowej informacji skutkuje nieuwzględnieniem przekazanego w terminie późniejszym protokołu strat jst.

Następnie jst przekazują do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW (WBiZK) wstępną informację o stratach. WBiZK sporządza na tej podstawie wykaz gmin poszkodowanych i przedstawia go do MSWiA. Jst dokonuje szacunków powstałych strat, sporządza i przesyła do WBiZK protokół strat. Termin na przekazanie protokołu strat to 3 miesiące od zakończenia zdarzenia.

Straty weryfikowane są w terenie przez wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Po dokonanej weryfikacji jst zgłaszają do WBiZK zadania do realizacji. Zgłoszeniu podlegają wyłącznie szkody zweryfikowane pozytywnie. Ponadto straty w danej jst nie mogą być mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jst w roku poprzedzającym bezpośrednio rok wystąpienia klęski żywiołowej.

MSWiA wydaje promesy dotacyjne. Następnie jst składają do WBiZK wnioski o dotację na dofinansowanie zadania, z zachowaniem terminu określonego w promesie dotacyjnej. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy dotacyjnej (wojewoda śląski – jst) i wypłacenie dotacji.

W ostatnim etapie jst przesyła do WBiZK, w terminie określnym w umowie dotacyjnej, rozliczenie otrzymanej dotacji.

 

Szczegółowe informacje wraz z wzorami dokumentów znajdują się pod adresem wydziału.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego