Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

Kiedy następuje uznanie za obywatela polskiego

 • I

  Kiedy następuje uznanie za obywatela polskiego

  Za obywatela polskiego uznaje się:

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: 
   - pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

   - nie posiada żadnego obywatelstwa;

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  1. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

  1. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;


  2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
   - posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
   - posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

    

          Uwaga! Osoby będące w posiadaniu Karty Polaka, które uzyskały zezwolenie na pobyt stały, są zobowiązane do zwrotu Karty Polaka przy składaniu wniosku o uznanie za obywatela polskiego.

   

  Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem cudzoziemca, o którym mowa w pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego na poziomie bieglości językowej co najmniej B1 potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w ustawie o języku polskim bądź świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

  Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o cudzoziemcach.

  Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia powyższych wymogów albo nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego to odmawia się uznania za obywatela polskiego.

 • II

  Dokumenty i opłaty

  Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego (formularz wniosku do pobrania znajdziesz poniżej) wypełnionego w całości, powinieneś dołączyć:

   • oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - okres ujęty w oświadczeniu zależy od podstawy prawnej ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego (wzór oświadczenia do pobrania poniżej),
   • odpis aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
   • odpis aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego ,

  Uwaga! Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być ze sobą zgodne,

   • karta pobytu wnioskodawcy oraz jej kserokopia,
   • paszport wnioskodawcy oraz kserokopia wszystkich stron zapisanych,
   • paszport (lub dowód osobisty) współmałżonka oraz jego kserokopia,
   • jeżeli niepełnoletnie dzieci posiadają obywatelstwo polskie należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np.: dowody osobiste, paszporty, potwierdzenia obywatelstwa polskiego.) oraz ich kserokopie,
   • decyzja wojewody zezwalająca na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz kserokopia decyzji,
   • dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródło dochodu za trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego (np. umowa o pracę, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zeznania podatkowe za lata ubiegłe, zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów za trzyletni okres poprzedzający złożenie wniosku itp.),
   • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi z urzędu skarbowego oraz kserokopia,
   • dokumenty dotyczące osiągnięć zawodowych cudzoziemca, działalności politycznej
    i społecznej oraz ich kserokopie,
   • aktualne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz ich kserokopie,
   • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego (wydane przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - co najmniej poziom B1), o którym mowa w ustawie o języku polskim bądź świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim oraz ich kserokopie, (informacje dotyczące certyfikatu znajomości języka polskiego dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl),
   • fotografia wnioskodawcy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Jeżeli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku możesz dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania dołączasz fotografię w nakryciu głowy, ale nakrycie nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  Gdy wniosek obejmuje także małoletnie dziecko dołącz:

  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo dziecka (np: paszport, dowód osobisty, itp.) oraz kserokopie tych dokumentów,
  • fotografię dziecka (wymagania co do zdjęcia jak wyżej),
  • oświadczenie drugiego rodzica dziecka  o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego,
  • jeżeli dziecko skończyło 16 lat też musi złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na uznanie za obywatela polskiego,
    

  Uwaga! Powyższe oświadczenia składa się przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewodą, natomiast osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenia przed konsulem.

  Uwaga! Wszystkie dokumenty powinny być aktualne. Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, a kopie tych dokumentów wraz z ich urzędowym poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

   

   Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty (lub wygenerowany elektronicznie dokument potwierdzający dokonanie przelewu) opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Katowicach PKO BP S.A.:

    

   • numer konta 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

    

   w wysokości 219,- zł. Na dowodzie wpłaty powinna znajdować się adnotacja, że wpłata dotyczy sprawy uznania za obywatela polskiego oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.

    

   Opłaty można wnosić:

    

   • gotówkowo w kasie Urzędu Miasta w Katowicach lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (parter, pokój nr 121, kasa czynna w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta),
   • bezgotówkowo na wskazany numer konta bankowego

   .

    

   Zał. 1 - Formularz wniosku

   Zał. 2 - Formularz oświadczenia

  • III

   Gdzie złożyć wniosek

   Wnioski o uznanie za obywatela polskiego możesz składać w:

   - Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (Biuro Obsługi Klienta p. 119 stanowisko 4, tel. 32  20 77 715, 32  20 77 144, 32  20 77 480), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

    - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku- Białej, przy ul. Piastowskiej 40 ( parter budynku, pok. nr 4 i 5, tel. 33  81 362 62, 33  81 362 56), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

    - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 7 (I piętro, pok. nr 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

  • IV

   Informacja o przetwarzanych danych osobowych

   Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców