Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

Kiedy następuje uznanie za obywatela polskiego

 • I

  Kiedy następuje uznanie za obywatela polskiego

  Za obywatela polskiego uznaje się:

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: 
   - pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

   - nie posiada żadnego obywatelstwa;

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  1. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

  1. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;


  2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
   - posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
   - posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.


    Uwaga! Osoby będące w posiadaniu Karty Polaka, które uzyskały zezwolenie na pobyt stały, są zobowiązane do zwrotu Karty Polaka przy składaniu wniosku o uznanie za obywatela polskiego.

   

  Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem cudzoziemca, o którym mowa w pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego na poziomie bieglości językowej co najmniej B1 potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w ustawie o języku polskim bądź świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

  Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o cudzoziemcach.

  Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia powyższych wymogów albo nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego to odmawia się uznania za obywatela polskiego.

 • II

  Dokumenty i opłaty

  Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego (formularz wniosku do pobrania znajdziesz poniżej) wypełnionego w całości, należy dołączyć:

   • oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - okres ujęty w oświadczeniu zależy od podstawy prawnej ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego (wzór oświadczenia do pobrania poniżej),
   • odpis aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
   • odpis aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego ,

  Uwaga! Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być ze sobą zgodne,

   • karta pobytu wnioskodawcy oraz jej kserokopia,
   • paszport wnioskodawcy oraz kserokopia wszystkich stron zapisanych,
   • paszport (lub dowód osobisty) współmałżonka oraz jego kserokopia,
   • jeżeli niepełnoletnie dzieci posiadają obywatelstwo polskie należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np.: dowody osobiste, paszporty, potwierdzenia obywatelstwa polskiego.) oraz ich kserokopie,
   • decyzja wojewody zezwalająca na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz kserokopia decyzji,
   • dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródło dochodu za trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego (np. umowa o pracę, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zeznania podatkowe za lata ubiegłe, zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów za trzyletni okres poprzedzający złożenie wniosku itp.),
   • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi z urzędu skarbowego,
   • dokumenty dotyczące osiągnięć zawodowych cudzoziemca, działalności politycznej
    i społecznej oraz ich kserokopie,
   • aktualne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz ich kserokopie,
   • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego (wydane przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - co najmniej poziom B1), o którym mowa w ustawie o języku polskim bądź świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim oraz ich kserokopie, (informacje dotyczące certyfikatu znajomości języka polskiego dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl). Do dyplomu ukończenia studiów wyższych należy dołączyć również suplement. W przypadku ukończenia szkoły średniej lub policealnej należy dołączyć imiennie podpisane zaświadczenie że nauka była prowadzona w języku polskim a szkoła miała  uprawnienia szkoły publicznej.
   • fotografia wnioskodawcy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Jeżeli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku możesz dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania dołączasz fotografię w nakryciu głowy, ale nakrycie nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  Gdy wniosek obejmuje także małoletnie dziecko dołącz:

  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo dziecka (np: paszport, dowód osobisty, itp.) oraz kserokopie tych dokumentów,
  • fotografię dziecka (wymagania co do zdjęcia jak wyżej),
  • oświadczenie drugiego rodzica dziecka  o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego,
  • jeżeli dziecko skończyło 16 lat też musi złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na uznanie za obywatela polskiego,
  • dokument potwierdzający realizację obowiązku szkolnego przez małoletnie dziecko (np. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki).
    

  Uwaga! Powyższe oświadczenia składa się osobiście do protokołu przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewodą - od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium RP, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym - a osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenia przed konsulem. Oswiadczenie może być złożone korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (np. przed notariuszem).

  Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być aktualne. Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, a kopie tych dokumentów wraz z ich urzędowym poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

  Uwaga! W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego.

   

   Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty (lub wygenerowany elektronicznie dokument potwierdzający dokonanie przelewu) opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Katowicach PKO BP S.A.:

    

   • numer konta 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

    

   w wysokości 219,- zł. Na dowodzie wpłaty powinna znajdować się adnotacja, że wpłata dotyczy sprawy uznania za obywatela polskiego oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.

    

   Opłaty można wnosić:

    

   • gotówkowo w kasie Urzędu Miasta w Katowicach lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (parter, pokój nr 121, kasa czynna w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta),
   • bezgotówkowo na wskazany numer konta bankowego

   .

    

   Zał. 1 - Formularz wniosku

   Zał. 2 - Formularz oświadczenia

  • III

   Gdzie złożyć wniosek

   Wnioski o uznanie za obywatela polskiego możesz składać w:

   - Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (Biuro Obsługi Klienta p. 119 stanowisko 4, tel. 32  20 77 715, 32  20 77 144, 32  20 77 480), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

    - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku- Białej, przy ul. Piastowskiej 40 ( parter budynku, pok. nr 4 i 5, tel. 33  81 362 62, 33  81 362 56), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

    - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 7 (I piętro, pok. nr 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

  • IV

   Informacja o przetwarzanych danych osobowych

   Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców