Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

Jak złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

 • I

  Kiedy następuje nadanie obywatelstwa polskiego

  Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; natomiast osoby zamieszkałe  za granicą wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składają do konsula.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w  sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego:

  • pracownicy urzędu wojewódzkiego i profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci i  radcy prawni) nie posiadają uprawnień do uwierzytelniania kopii dokumentów dołączonych do wniosku,
  • składane do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego kopie dokumentów muszą zostać uwierzytelnione przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustanowieni przez stronę pełnomocnicy mogą występować wyłącznie jako pełnomocnicy do  doręczeń.     

   

 • II

  Dokumenty

  Do wypełnionego w całości wniosku -zgodnie z objaśnieniami zawartymi na stronie 12 i 13 wniosku (formularz  wniosku oraz aneks do pobrania i wypełnienia znajduje się poniżej) powinieneś dołączyć wymagane dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • odpis aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

  W przypadku uzupełniania aktu urodzenia lub małżeństwa, odnoszącego się do danych wnioskodawcy (dopisanie np. danych rodziców, adnotacji o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód) należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa.

  Uwaga! Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być ze sobą zgodne.

  Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być zgodne z dokumentami przedłożonymi przez wnioskodawcę.

  Odpisy polskich aktów stanu cywilnego składa się w oryginale.

  • karta pobytu wnioskodawcy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (UE) oraz kopia dokumentu,
  • paszport (dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) wnioskodawcy oraz kopia wszystkich stron zapisanych dokumentu,
  • decyzja wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt w Polsce (np. na pobyt stały, czasowy) lub jej kopia,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy; (np.:  dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
  • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości w przypadku, gdy rodzice wnioskodawcy lub jego dalsi wstępni obywatelstwo to posiadali lub ich kopia,
  • w przypadku osób posiadających polskie pochodzenie wskazanym jest przedłożenie dokumentów potwierdzających ten fakt w oryginale lub ich kopię wraz z  tłumaczeniami przysięgłymi (np. akt urodzenia wydany przez władze byłego ZSRR, akt urodzenia lub małżeństwa rodziców, dziadków, gdzie jest przynajmniej przy jednym ze wstępnych wpisana narodowość polska).
  • dokumenty potwierdzające aktualne źródła utrzymania (np.: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o  dzieło, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego itp.) lub ich kopia,
  • dokumenty dotyczące osiągnięć zawodowych cudzoziemca (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, nagrody, wykonane projekty), działalności politycznej i społecznej lub ich kopia,
  • fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z  ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z  naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach  z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  Gdy wniosek dotyczy także małoletniego dziecka dołącz:

  • oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • kopię karty pobytu dziecka,
  • kopie wszystkich zapisanych stron paszportu dziecka (dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
  • decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt w Polsce (np. na pobyt stały , czasowy) lub jej kopię,
  • fotografię małoletniego dziecka (wymagania co do zdjęcia jak wyżej),
  • jeżeli dziecko jest obowiązane do realizacji obowiązku szkolnego – zaświadczenie o pobieraniu nauki,
  • oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu,
  • gdy dziecko ukończyło 16 lat – oświadczenie o wyrażeniu zgody małoletniego na nadanie mu obywatelstwa polskiego.

  Uwaga! Powyższe oświadczenia składa się osobiście do protokołu  przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewodą - od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium RP, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym - a osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenia przed konsulem. Oświadczenie może być złożone korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (np. przed notariuszem).

  Uwaga!  Osoby sprawujące władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie będzie objęte wnioskiem powinny dołączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego (uwierzytelniona kserokopia karty pobytu lub paszportu).

  Przy składaniu oświadczeń przed wojewodą, o których mowa wyżej, należy okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość i legalność pobytu- tj.  paszport i kartę pobytu.

  Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka (przedstawicielami ustawowymi) każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

  Wszystkie dokumenty powinny być aktualne. Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uwaga! Składając wniosek korespondencyjnie należy do niego dołączyć urzędowe poświadczenie podpisu wnioskodawcy, którego może dokonać notariusz.

  Uwaga! W przypadku utraty terminu ważności dokumentu tożsamości cudzoziemca w okresie po złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego a przed wydaniem postanowienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kończącego postępowanie w powyższej sprawie, należy przedkładać aktualne dokumenty tożsamości (np. kopię paszportu, kopię karty pobytu).

  Uwaga! Wnioskodawca powinien pisemnie zawiadomić o każdej zmianie swojego adresu. Brak  wskazania aktualnego adresu może skutkować niemożnością dostarczenia korespondencji, co może wywołać negatywne konsekwencje w  przedmiotowej sprawie.

   Uwaga! Osoby będące w posiadaniu Karty Polaka, które uzyskały zezwolenie na pobyt stały, są  zobowiązane do zwrotu Karty Polaka przy składaniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. Wnioskodawca składając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wypełnia oświadczenie w  sprawie posiadania Karty Polaka.

   

  Zał. 1 - Formularz wniosku

  Zał. 2 - Aneks do wniosku

 • III

  Gdzie złożyć wniosek

  Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego możesz składać:

  - w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (Biuro Obsługi Klienta p. 119 stanowisko 3, tel.: 32 20 77 847, 32 20 77 145, godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek, po uprzednim umówieniu wizyty w systemie internetowej rejestracji do kolejki (umawianie na 2 miesiące do przodu) pod adresem: https://bezkolejki.eu/suw

  Uwaga! W przypadku gdy do wniosku jest wpisana więcej niż jedna osoba należy dokonać rezerwacji równej ilości osób we wniosku.


  oraz w Oddziałach Wydziału Spraw Obywatelskich:
   - w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała ( parter bloku B, pok. 13, tel. 33  81 362 62, 33  81 362 56), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pon, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek,
   - w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa (I piętro, pok. 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pon, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

  W celu złożenia wniosku lub odbioru dokumentu w Oddziale w Bielsku-Białej należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową - rezerwacja: https://bezkolejki.eu/suw2/

   

   

 • IV

  Informacja o przetwarzanych danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich