Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

Jak złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

 • I

  Kiedy następuje nadanie obywatelstwa polskiego

  Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; natomiast osoby zamieszkałe  za granicą wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składają do konsula.

   

 • II

  Dokumenty

  Do wypełnionego w całości wniosku (formularz wniosku oraz aneks do pobrania i wypełnienia znajduje się poniżej) powinieneś dołączyć wymagane dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • odpis aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

  ✸ Uwaga! Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być ze sobą zgodne,

  • karta pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (UE) oraz kserokopie tych dokumentów,
  • paszport (dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) wnioskodawcy oraz kserokopia wszystkich stron zapisanych dokumentu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka; (np: dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) oraz kserokopie tych dokumentów,
  • jeżeli niepełnoletnie dzieci posiadają obywatelstwo polskie należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np.: dowody osobiste, paszporty, potwierdzenia obywatelstwa polskiego.) oraz ich kserokopie,
  • decyzja wojewody legalizująca pobyt cudzoziemca w Polsce (np. zezwolenie na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, na zamieszkanie, na pobyt stały, na pobyt czasowy ) oraz kserokopia decyzji,
  • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania (np.: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego itp.) oraz ich kserokopie,
  • w przypadku osób posiadających polskie pochodzenie zasadne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających ten fakt oraz ich kserokopie wraz z tłumaczeniami przysięgłymi (np. akt urodzenia wydany przez władze byłego ZSRR, akt urodzenia lub małżeństwa rodziców, dziadków, gdzie jest przynajmniej przy jednym ze wstępnych wpisana narodowość polska),
  • dokumenty dotyczące osiągnięć zawodowych cudzoziemca (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, nagrody, wykonane projekty), działalności politycznej i społecznej,
  • fotografia wnioskodawcy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Jeżeli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku możesz dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania dołączasz fotografię w nakryciu głowy, ale nakrycie nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
    

  Gdy wniosek obejmuje także małoletnie dziecko dołącz:

  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo dziecka (np: paszport, dowód osobisty, itp.) oraz kserokopie tych dokumentów,
  • fotografię dziecka (wymagania co do zdjęcia jak wyżej),
  • oświadczenie drugiego rodzica dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego,
  • jeżeli dziecko skończyło 16 lat też musi złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego,

   

  Uwaga! Powyższe oświadczenia składa się przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewodą, natomiast osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenia przed konsulem.
   

  W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka (przedstawicielami ustawowymi) każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

  Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, a kopie dokumentów – wraz z ich urzędowym poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

  Osoby składające wniosek korespondencyjnie powinny dołączyć urzędowo poświadczone  kopie wymaganych dokumentów (np. przez notariusza). Odpisy aktów stanu cywilnego przesyłamy w oryginale.

   

  Uwaga! W przypadku utraty terminu ważności dokumentu tożsamości cudzoziemca w okresie po złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego a przed wydaniem postanowienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kończącego postępowanie w powyższej sprawie, należy przedkładać aktualne dokumenty tożsamości (np. paszporty, karty pobytu).

   Uwaga! Osoby będące w posiadaniu Karty Polaka, które uzyskały zezwolenie na pobyt stały, są zobowiązane do zwrotu Karty Polaka przy składaniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

   

   

  Zał. 1 - Formularz wniosku

  Zał. 2 - Aneks do wniosku

 • III

  Gdzie złożyć wniosek

  Wnioski o nadanie obywatelstwa możesz składać w:

  - Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (Biuro Obsługi Klienta p. 119 stanowisko 4, tel. 32  20 77 715, 32 20 77 144, 32  20 77 480), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

   - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku- Białej, przy ul. Piastowskiej 40 ( parter budynku, pok. nr 4 i 5, tel. 33  81 362 62, 33  81 362 56), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

   - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 7 (I piętro, pok. nr 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

   

   

   

 • IV

  Informacja o przetwarzanych danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców