Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

 • Krok I

  Miejsce złożenia dokumentów

  Pozwolenie wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:

  Wojewoda Śląski

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub

  ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub

  ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

   

  albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  w Katowicach, pokój nr 122

  w Bielsku-Białej, pokój nr 14

  w Częstochowie, pokój nr 67

 • Krok II

  Dokumentacja

  Do wniosku o pozwolenie na budowę,należy dołączyć:

  1. trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego,
   z określonym w nim terminem ważności, potwierdzającym wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, projektanta
    i sprawdzającego, aktualnym na dzień opracowania i sprawdzenia projektu (nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000),
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana,zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanejw przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych projektowanych rozwiązań w zakresie:
  •  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych
  • b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
  1. specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra (dotyczy wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne) lub których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach
  2. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika i o ile opłata ta jest wymagana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)
  3. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę (opłata skarbowa wymagana jest z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w przypadkach określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, o ile inwestor lub przedsięwzięcie nie podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej mocą tej ustawy)

  oraz, w określonych okolicznościach,  inne dokumenty.

 • Krok III

  Formularze

  Załącznik 1 - wniosek o pozwolenie na budowę

  Załącznik 2 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Załączniki dostępne  w repozytorium plików na dole strony.

 • Krok IV

  Opłata skarbowa

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek bankowy tego organu:

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

  Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę jest wymagana z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do organu aa-b i o ile inwestor lub przedsięwzięcie nie podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej  mocą przepisów ustawy o opłacie skarbowej. 

  Wysokość opłaty skarbowej  należy ustalić indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

  W przypadku odmowy wydania przez oaa-b decyzji o pozwoleniu na budowę o zwrot dokonanej opłaty skarbowej należy zwrócić się do organu podatkowego.

 • Krok V

  Procedura rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę

  Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

  Projekt budowlany powinien zawierać:

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejący i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu);
  2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych (nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu);
  3.  stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  5. informację o obszarze oddziaływania obiektu.

   

  Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

  Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja ta jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

  Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

  1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
  4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, potwierdzającego wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, projektanta i sprawdzającego,

   

  W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie podlegającym sprawdzeniu przez organ administracji  architektoniczno-budowlanej (oaa-b) nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

  W decyzji o pozwoleniu na budowę oaa-b, w razie potrzeby:

  1. określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
  2. określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
  3. określa terminy rozbiórki:
  •  istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
  • tymczasowych obiektów budowlanych;
  1. określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
  2. zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach związanych z przystąpieniem przez inwestora do użytkowania obiektu budowlanego.

   

  Informacje dodatkowe, dotyczące decyzji w sprawach o pozwolenie na budowę:

  W razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wskazanych w toku postępowania postanowieniem, oaa-b wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu
  i udzielenia pozwolenia na budowę.

  Oaa-b wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

  Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

  Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Krok VI

  Odwołanie

  W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wyrażającej sprzeciw inwestor może się od niej odwołać się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

  Jeżeli oaa-b uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, w przeciwnym razie obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Tę nową decyzję, uchylającą lub zmieniającą zaskarżoną decyzję, może oaa-b wydać jedynie w przypadku, kiedy odwołanie wniosły wszystkie strony, bądź gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

 • Krok VII

  Sposób dostarczenia dokumentu

  Decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z 2 egzemplarzami ostemplowanego projektu budowlanego oaa-b przesyła bezzwłocznie inwestorowi. Inwestor może decyzję wraz z projektami odebrać również w siedzibie oaa-b.

  Kopię decyzję o pozwoleniu na budowę posiadającą walor ostateczności, wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oaa-b przekazuje bezzwłocznie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 • Krok VIII

  Informacje dodatkowe

  Informacja dodatkowa dla Inwestora, dotycząca możliwości rozpoczęcia robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i dziennika budowy.

  Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

  1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, potwierdzającym wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
  2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim;
  3. informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

   

  Informacje dotyczące dziennika budowy (montażu):

   

  Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

  Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor winien na stronie tytułowej dziennika budowy zamieścić:

  • imię i nazwisko lub nazwę inwestora,
  • rodzaj i adres budowy lub montażu,
  • numer i datę wydania pozwolenia na budowę.

   

  W okresie od 3 dnia w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna, oaa-b rejestruje i opieczętowuje dziennik budowy, dostarczony przez inwestora  z wypełnioną przez inwestora stroną tytułową.

   

  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej zasady (roboty budowlane, obiekty i urządzenia wymagające jedynie zgłoszenia bądź nie wymagające nawet zgłoszenia), wymienione są w art. 29-31 ustawy Prawo budowlane.

  Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę rozpatruje organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.

  Podstawa prawna.

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 695)

  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827.)

Kategoria: Budownictwo - Pozwolenie na budowę - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wniosek o pozwolenie na budowę 21.41 KB 2021-10-01 06:53:53
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 21.81 KB 2021-07-01 12:58:19
Przeniesienie pozwolenia na budowę PB-9 28.13 KB 2021-07-07 15:10:33

Powiązane usługi