Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z urzędu.

 • Podstawa prawna:

  art. 22 pkt 3 w związku z art. 57a lub w związku z art. 129 ust. 1 lub w związku z art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)

 • Dotyczy cofania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na podstawie art. 57a

  1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej:
   1. przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,
   2. przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2,
   3. nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3b tj.: 
    1. kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
    2. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (ppoż., sanitarnymi, budowlanymi);
    3. regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej lub jego projektu;
    4. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej tj. Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń; innych osób prawnych; osób fizycznych:
     1. dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
     2. informacji o sposobie finansowania domu,
     3. zaświadczenia, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem (zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierownika/dyrektora domu),
     4. zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
     5. zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

  Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

  - wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.

  1. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.
  2. W przypadku cofnięcia zezwolenia, wojewoda wykreśla dom z rejestru domów pomocy społecznej.

 • Dotyczy cofania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na podstawie art. 129 ust. 1

  W przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki.

 • Dotyczy cofania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na podstawie art. 130 ust. 6 – w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców domu

  W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w domu pomocy społecznej, prowadzonego na podstawie zezwolenia, wojewoda może, cofając zezwolenie, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tego domu pomocy społecznej, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

  Oddział do Spraw Nadzoru Nad Placówkami Pomocy Społecznej

  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  40-024 Katowice ul. Powstańców 41a,

  tel. kontaktowy: (32)20-77-816, (32)20-77-841, (32)20-77-850, (32)20-77-869, (32)20-77-883

 • Sposób załatwienia sprawy:

  w formie decyzji administracyjnej.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego,

  na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

   

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

   

  * Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Inne informacje:

  Po cofnięciu zezwolenia, dom pomocy społecznej zostaje wykreślony z rejestru domów pomocy społecznej, który prowadzi Wojewoda. Rejestr jest jawny.

Kategoria: Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z urzędu. - Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z urzędu.

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z urzędu. 18.28 KB 2021-04-12 14:28:51

Powiązane usługi