Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na wniosek podmiotu prowadzącego dom.

 • Sporządzenie wniosku

  We wniosku do Wojewody Śląskiego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej należy podać NIP, REGON, nr KRS lub nr w rejestrze przedsiębiorcy, adres podmiotu prawnego – prowadzącego dom pomocy społecznej,

  W przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko i adres.

  Należy podać również numer i datę decyzji – zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, o cofnięcie, którego się występuje.

  We wniosku należy szczegółowo określić sposób zabezpieczenia mieszkańców domu pomocy społecznej, na prowadzenie, którego zezwolenie ma zostać cofnięte.

   

  Ważne! Nie zapomnij podpisać wniosku przez osobę/osoby do tego uprawnione.

 • Podstawa prawna:

  Art. 22 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)

   

 • Opłata

  Brak - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)

   

 • Termin załatwienia sprawy:

  Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego tj. 1 – miesięczne lub 2-miesieczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.

 • Doręczanie dokumentów:

  • Kancelaria Urzędu - Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

  Oddział do Spraw Nadzoru Nad Placówkami Pomocy Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  40-024 Katowice ul. Powstańców 41a,

   tel. kontaktowy: (32)20-77-816, (32)20-77-841, (32)20-77-850, (32)20-77-869, (32)20-77-883

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Przed cofnięciem zezwolenia w domu pomocy społecznej, przeprowadza się kontrolę celem zbadania sposobu zabezpieczenia mieszkańców.

   

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  * Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Inne informacje:

  Po cofnięciu zezwolenia, dom pomocy społecznej zostaje wykreślony z rejestru domów pomocy społecznej, który prowadzi Wojewoda. Rejestr jest jawny.

Kategoria: Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na wniosek podmiotu prowadzącego dom. - Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na wniosek podmiotu prowadzącego dom.

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na wniosek podmiotu prowadzącego dom. 17.53 KB 2021-04-12 14:30:17

Powiązane usługi