Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

 • I

  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz złożyć:

  - Osobiście bądź przez pełnomocnika do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

  - Wysyłając wniosek pocztą,

  - Za pośrednictwem konsula (za granicą RP).

 • II

  Dokumenty

  Do wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (formularz wniosku do pobrania znajdziesz poniżej) należy dołączyć:

  • kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,
  • odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu (może zaistnieć konieczność ich umiejscowienia, jeżeli zostały sporządzone poza granicami RP) – osoby, której dotyczy wniosek i jej wstępnych do II stopnia,
  • inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski, polska książeczka wojskowa, nieważny polski dowód osobisty, zaświadczenie o obecnym lub ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akty zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego),
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  • odpis aktu urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa rodziców i dokumenty tożsamości rodziców – jeżeli poświadczenie obywatelstwa dotyczy dziecka,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz jego utratę w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali,
  • pisemne pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • kserokopia karty repatriacyjnej lub karty ewakuacyjnej osoby, której dotyczy potwierdzenie obywatelstwa polskiego na dzień 01.09.1939 r.

   

  ✸ Uwaga! Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem przez notariusza, występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym, polskiego konsula lub przez pracownika w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (wówczas oryginał należy okazać do wglądu);

  -  dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  ✸ Uwaga! W toku postępowania ogran jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego.

   

  Zał. 1 - Formularz wniosku

 • III

  Opłaty

  Do wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty (lub wygenerowany elektronicznie dokument potwierdzający dokonanie przelewu) opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Katowicach PKO BP S.A.:

  • dla opłat dokonywanych w Polsce – numer konta 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

  lub

  •  dla opłat dokonywanych za granicą  - IBAN: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,
    kod BIC (Swift): BPKOPLPW

  w wysokości 58,- zł. Na dowodzie wpłaty powinna znajdować się adnotacja, że wpłata dotyczy sprawy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego Pani/a - imię i nazwisko osoby, której obywatelstwo zostanie potwierdzone.

  Opłata za pełnomocnictwo – 17,- zł. (za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

  Opłaty można wnosić:

  • gotówkowo w kasie Urzędu Miasta w Katowicach lub w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (parter, pokój nr 121, kasa czynna w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta),
  • bezgotówkowo na wskazany numer konta bankowego

 • IV

  Gdzie złożyć wniosek

  Wnioski o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz składać:

  - osobiście w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (Biuro Obsługi Klienta p. 119 stanowisko 3, tel.: 32 20 77 342, 32 20 77 341), po uprzednim umówieniu wizyty w systemie internetowej rejestracji do kolejki (umawianie na 2 miesiące do przodu) pod adresem: https://bezkolejki.eu/suw,
  - przesyłając wniosek pocztą,
  - za pośrednictwem konsula (w przypadku pozostawania poza granicami RP).


  oraz w Oddziałach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:
   - w Bielsku- Białej, przy ul. Piastowskiej 40 (parter bloku B, pok. 13, tel. 33  81 36 256, 33 81 36 262), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek,
   - w Częstochowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 7 (I piętro, pok. 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

  W celu złożenia wniosku lub odbioru dokumentu w Oddziale w Bielsku-Białej należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową - rezerwacja: https://bezkolejki.eu/suw2/

 • V

  Informacja o przetwarzanych danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców