Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 12 czerwca 2017

Wzmacniamy polskie rolnictwo

To tytuł konferencji, która poświęcona była prezentacji programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzięli w niej udział Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu tego resortu i II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. Wśród uczestników byli reprezentanci Izby Rolniczej, Solidarności RI, KRUS, ARR, ARiMR, ANR, ODR, Inspekcji Nasiennej, Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych, Straży Łowieckiej i Straży Rybackiej.

Tematem spotkania, które odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego, były zagadnienia związane z kierunkami rozwoju obszarów wiejskich w kontekście dokumentów programowych − Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Paktu dla obszarów wiejskich. Województwo śląskie jest kolejnym, w którym odbyła się konferencja „Wzmacniamy polskiej rolnictwo”, służąca przedstawieniu dotychczasowych działań resortu i jego priorytetom oraz  konsultacjom, które pozwolą uwzględnić regionalną specyfikę rolnictwa poszczególnych województw.

- W województwie śląskim rolnictwo jest rozproszone. Jest tu 50 tys. rolników, którzy korzystają z płatności bezpośrednich. Chcą oni być konkurencyjnymi na rynku, chcą dbać o zrównoważony rozwój rolnictwa i o środowisko, ważne jest też uwzględnienie problematyki społecznej – mówił wiceminister Ryszard Zarudzki. - Chcemy z Państwa pomocą wytyczyć kierunki strategiczne do realizacji – podkreślał.

Wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019, program rozwoju głównych rynków rolnych na lata 2016-2020 oraz priorytety działania resortu w obecnym roku.

W trakcie swojego wystąpienia przybliżył aktualnie podejmowane przez resort działania ukierunkowane na wsparcie i rozwój obszarów wiejskich oraz małych i średnich gmin. Wynikają one zarówno z bieżącej działalności resortu, jak i zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich.

Wiceminister Zarudzki mówił również o powoływaniu wojewódzkich zespołów eksperckich, które w najbliższych miesiącach mają przeprowadzić diagnozę szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych regionach.

Wiceminister Zarudzki zaprosił również wszystkich do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych Paktu dla obszarów wiejskich, które powinny się rozpocząć jeszcze w czerwcu br.

Wojewoda śląski dziś powołał 17-osobowy zespół, który analizować będzie problematykę rolnictwa w województwie śląskim, o czym poinformował podczas briefingu dziennikarzy wicewojewoda Mariusz Trepka. Pierwsze posiedzenie tego zespołu odbędzie się już jutro w Sali Złotej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

O roli Rady Dialogu Społecznego w realizacji polityki rolnej państwa mówił podczas konferencji Robert Nowak z Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

W Sali Marmurowej odbyło się też spotkanie dyrektorów instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców.

 

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w województwie śląskim to ok. 367 tys. ha stanowi  29 % powierzchni województwa. Województwo śląskie charakteryzuje się jednym z największych rozdrobnieniem agrarnym. Jest to obszar o największym udziale gospodarstw małoobszarowych i dużym wpływie tradycji społeczno-kulturowych na kształtowanie struktur rolniczych.

Gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w województwie śląskim wg danych GUS jest 56,8 tys. z czego  około 50 tysięcy składa do ARiMR wnioski o dopłaty bezpośrednie. Spośród 56,8 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych (UR) – 56,7 tys. to gospodarstwa indywidualne. Gospodarstwa rolne z areałem użytków rolnych do 5 ha stanowiły 71,7% gospodarstw posiadających użytki rolne i skupiały 25,2% użytków rolnych ogółem w województwie. Prawie 28% gospodarstw posiadało od 5 do 100 ha UR skupiając 56,4% ogółu tych gruntów w województwie. Z kolei pozostałe 0,5% gospodarstw w województwie, o powierzchni 100 ha i więcej UR, użytkowało 18,4% tego rodzaju gruntów.

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach wg danych GUS wyniosła 6,53 ha, a według danych na podstawie złożonych wniosków do ARiMR o płatności bezpośrednie wynosiła 7,56 ha (kraj 10,56ha).  Najwyższe wartości wskaźników charakteryzują powiaty: gliwicki – 19,04 ha, raciborski – 18,21 ha i lubliniecki – 11,19 ha na 1 gospodarstwo. Korzystniej prezentują się też bardziej rolnicze powiaty cieszyński, pszczyński, zawierciański i kłobucki oraz południowe obrzeża aglomeracji katowickiej, gdzie przeciętna powierzchnia gospodarstwa przekracza 6 ha. Najniższymi wskaźnikami odznaczają się rejony górskie oraz silnie zurbanizowana południkowa strefa ciągnąca się od Katowic w kierunku Częstochowy, gdzie średnio na gospodarstwo przypada niewiele ponad 4 ha powierzchni.

Powierzchnia użytków rolnych w województwie  wyniosła 382,6 tys. ha i stanowiła 2,6% powierzchni użytków rolnych w kraju. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 93,2% użytków rolnych w województwie, tj. 356,7 tys. ha, przy czym niemal całość tych gruntów znalazła się w gospodarstwach powyżej 1 ha UR, jedynie 0,4% użytkowanych było przez gospodarstwa o powierzchni do 1 ha UR włącznie.

Największy obszar użytków rolnych posiada subregion północny (rejon Lublińca, Kłobucka i Częstochowy) - 54% powierzchni, drugi pod względem wielkości jest subregion zachodni (szczególnie rejon Raciborza i Wodzisławia) - 49% powierzchni. W pozostałych dwóch subregionach - centralnym i południowym - udział powierzchni użytków rolnych do ogólnej powierzchni jest podobny i wynosi nieco ponad 36%.

Powierzchnia łąk trwałych w gospodarstwach rolnych wyniosła 79,7 tys. ha (3,1% powierzchni łąk trwałych w kraju).  Łąki trwałe użytkowało 40,5 tys. gospodarstw. Średnia powierzchnia łąk trwałych w gospodarstwach rolnych posiadających łąki wyniosła 1,96 ha.

Powierzchnia pastwisk trwałych w gospodarstwach rolnych wyniosła 10,9 tys. ha (1,7% powierzchni pastwisk trwałych w kraju).  Pastwiska trwałe były w posiadaniu 5,6 tys. gospodarstw rolnych, a średnia powierzchnia pastwisk przypadających na 1 gospodarstwo wyniosła 1,93 ha.

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych według poszczególnych grup upraw przedstawiała się następująco:

-  zboża ogółem zajmowały powierzchnię 207,2 tys. ha, co stanowiło 79,5% powierzchni zasiewów ogółem,

-  rośliny strączkowe jadalne – 0,4 tys. ha, tj. 0,2%,

-  ziemniaki – 8,5 tys. ha, tj. 3,3%,

-  grupa roślin przemysłowych – 24,2 tys. ha, tj. 9,3%,

-  rośliny pastewne – 16,0 tys. ha, tj. 6,2%,

pozostałe uprawy – 4,4 tys. ha, tj. 1,7% powierzchni zasiewów ogółem.

 

W województwie śląskim było 35,1 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie (59,4% ogółu gospodarstw rolnych), w tym 35,0 tys. stanowiły gospodarstwa indywidualne.

Pogłowie podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich wynosiło:

-  bydła – 123,1 tys. szt. (2,1% pogłowia bydła w kraju), w tym krowy – 48,7 tys. szt. (1,9%),

-  trzody chlewnej – 283,3 tys. szt. (2,5%), w tym lochy – 25,6 tys. szt. (2,5%),

-  owiec – 13,4 tys. szt. (5,0%),

-  koni – 7,9 tys. szt. (3,8%),

-  kóz – 5,0 tys. szt. (6,1%),

-  drobiu ogółem – 7876,7 tys. szt. (5,3%), w tym drób kurzy – 7522,2 tys. szt. (5,8%).

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Wróć