Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Plansza z logo programu
 • Data publikacji 2 stycznia 2019

Trwa nabór projektów w programie „Razem bezpieczniej” – edycja 2019

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęła się procedura naboru projektów poprawy bezpieczeństwa przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Cele, w które powinny się wpisywać zgłaszane projekty zadań publicznych (każdy projekt należy zgłosić w ramach jednego celu), wnioskowane kwoty dofinansowania na 1 projekt oraz liczba projektów, która może być zgłoszona z województwa do MSWiA wyglądają następująco:

I Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów),
 • cel priorytetowy 1a – Budowa miasteczek ruchu drogowego – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektów);

Wyłonione zostaną maksymalnie 4 projekty z województwa śląskiego.

II Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych (w przypadku wydatków inwestycyjnych, konieczne jest dołączenie jednego z oświadczeń z załącznika nr 3)

 • cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 4 projektów),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 3 projektów),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 3 projektów),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów);

Wyłonionych zostanie maksymalnie 12 projektów z województwa śląskiego.

III Cel szczegółowy 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

 • cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów),
 • cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);

Wyłonione zostanie maksymalnie 5 projektów z województwa śląskiego.

IV Cel szczegółowy 4. Edukacja dla bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 4 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów),
 • cel priorytetowy 4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu),
 • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);

Wyłonione zostanie maksymalnie 5 projektów z województwa śląskiego.

Reasumując:

 1. 100 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego;
 2. 50 000zł – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych;
 3. 25 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców);

Przygotowując wniosek o dofinansowanie w ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka należy wziąć pod uwagę:

 • udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu zadania publicznego,
 • przy planowaniu wydatkowania środków z dofinansowania proszę uwzględnić czas konieczny na przeprowadzenie procedury naboru projektów oraz mechanizm przekazywania dotacji celowej,
 • kwotę dofinansowania należy planować w pełnych złotych,
 • beneficjenci są zobowiązani do umieszczania tabliczek informacyjnych dot. źródła pochodzenia środków finansowych, z którego zadanie (projekt) zostało dofinansowane.

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

 • Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R);
 • Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz celu szczegółowego programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, (Razem Bezpieczniej – tytuł projektu – cel .........................................);
 • Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu;
 • Kopertę ze sporządzonym projektem i pismo przewodnie umieścić w nowej kopercie i przesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”).

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu) na adres:    


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spośród nadesłanych przez Państwa projektów zostanie wybranych maks. 26 najwyżej ocenionych, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (aktualności), jak również można je będzie uzyskać telefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel.: (32) 20 77 131.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie,
 2. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie,
 3. Oświadczenie do celu szczegółowego nr 2,
 4. Uchwała w sprawie programu Razem bezpieczniej na lata 2018-2020.

Pliki do pobrania

Wróć