Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Logo programu Maluch+ /źródło: MRPiPS/
 • Data publikacji 31 października 2017

Program „MALUCH +” 2018

Wojewoda śląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

 

Oferty mogą składać podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Zasady składania ofert:

 1. Oferty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:
 • moduł 1a i 1b - do 24 listopada 2017 r.
 • moduł 2 - do  17 listopada 2017 r.
 • moduł 3 - do  17 listopada 2017 r.
 • moduł 4 - do  17 listopada 2017 r.

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2018”.

       UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  /SUW2/urzad  wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a - „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 1 b - Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”';
 • dla modułu 2 -Oferta MALUCH + 2018 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 3 - „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 3 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 4 - „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 4 – nazwa_gminy - skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”.
 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi.

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/.

 

 1. Do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Pełny wykaz załączników dla każdego z modułów wraz ze wzorami dokumentów (tj. programu inwestycji, kalkulacji kosztów/wydatków, oświadczenia o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, oświadczenia o VAT oraz oświadczenia o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r.) dostępne są do pobrania poniżej.

 

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

Krzysztof Rochowski - tel. 32 20 77 188

UWAGA:

 1. Na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi/ znajdują się pytania i odpowiedzi do programu Maluch + 2018, sposób poprawnego wypełnienia ofert konkursowych a także przykłady wypełnionych ofert.
 2. W module 3 i 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „Maluch +” 2018.

Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.

 

/grafika MRPiPS/

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wykaz załączników, które należy dołączyć przy składaniu ofert w ramach programu Maluch+ 101.27 KB 2017-10-31 15:15:23
zał. 1 Formularz programu inwestycji Maluch 2018 modul 1 i 3 169 KB 2017-10-31 15:16:21
zał. 2 MALUCH 2018 - kosztorys 71.5 KB 2017-10-31 15:16:42
zał. 3 Oświadczenie dla modułu 1 a 12.44 KB 2017-10-31 15:16:59
zał. 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 35.5 KB 2017-10-31 15:17:17
zał. 5 Oswiadczenie dla modułu 2 12.12 KB 2017-10-31 15:17:29
Wróć