Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ŚUW
 • Data publikacji 23 maja 2020

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Od 25 maja 2020 r. do odwołania obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych
  w pkt 11. W pozostałych zakresach pod wskazanymi numerami telefonów
  w pkt 12.
 2. Urząd prowadzi obsługę w dotychczasowych godzinach pracy, z wyłączeniem wydłużonych godzinach pracy we wtorki.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach, prowadzonych przez Urząd, mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt 11.
 4. Wszystkie wizyty umówione do tej pory przez rezerwację internetową – zostały anulowane.
 5. Wizyty umówione telefonicznie – przypadające na okres od 25 maja do 29 maja 2020 r. – pozostają ważne.
 6. Umówione terminy wizyt do składania wniosków pobytowych dla cudzoziemców w Bielsku-Białej, przypadające od 1 czerwca 2020 r. – pozostają ważne.
 7. Przy wejściu do budynków Urzędu w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy
  Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie
  wystawione są skrzynki podawcze, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 8. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych
  i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl
  w zakładce kontakt à książka teleadresowa, a wykaz telefonów do umawiania wizyt został również zamieszczony w pkt 12.
 9. Prosimy, aby przychodzić do Urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną wizyty, pamiętając o obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa. Informujemy ponadto, że przy wejściu do budynków Urzędu będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.
 10. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu.
 11. Informacje szczegółowe:
 • SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a.
  złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą możliwe wyłącznie po umówieniu telefonicznym wizyty w:
  – Oddziale Paszportowym w Katowicach (ul. Jagiellońska 25),
  Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40),
  – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7),
  b.
  wszystkie punkty paszportowe oraz Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu pozostaną nieczynne,
  c.
  gotowe do odbioru paszporty z jednostek zlokalizowanych w:
  – Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich Górach, Sosnowcu, Tychach, Gliwicach, Rybniku i Raciborzu są wydawane w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu w Katowicach,
  – Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie i Wodzisławiu Śląskim są wydawane
  w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej
  ,
  Zawierciu – są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej
  w
  Częstochowie,
  d.
  wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  Katowice – tel. 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 71, 33 813 62 76, 33 813 63 40,
  Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 66, 34 378 21 75.

 • SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a.
  sprawy wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie:
  przyjmowanie oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego oraz przyjmowanie oświadczeń małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się  obywatelstwa polskiego,
  przyjmowanie wniosków o uznanie lub nadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  przyjmowanie wniosków o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  przyjmowanie wniosków o uznanie za repatrianta, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów tożsamości do spraw prowadzonych w Oddziale do Spraw Obywatelskich (m.in. dowodów osobistych, dokumentów podróży – paszportów), jeżeli kopia dokumentu nie jest urzędowo poświadczona (np. przez notariusza),
  zapoznanie się z aktami sprawy,
  b.
  w pozostałych sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, m.in. w sprawach dotyczących poświadczenia/utraty obywatelstwa polskiego, gdzie osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski prosimy wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, w Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu),
  c.
  wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  Katowice – tel. 32 20 77 715, 32 20 77 145, 32 20 77 126,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 21 21, 34 378 22 84.
 • SPRAWY CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a.
  składanie wniosków pobytowych
  wszystkie dotychczasowe rezerwacje internetowe dokonane w Katowicach i Częstochowie na złożenie wniosków pobytowych dla cudzoziemców zostały anulowane!
  umówione terminy wizyt do składania wniosków pobytowych dla cudzoziemców w Bielsku-Białej, przypadające od 1 czerwca 2020 r. – pozostają ważne,
  cudzoziemcy, którym termin rezerwacji internetowej na złożenie wniosku przypadał w okresie zawieszenia obsługi, tj. od 16 marca do 24 maja 2020 r. – proszeni są o kontakt telefoniczny z infolinią dla cudzoziemców lub mailowy w celu ustalenia nowego terminu do złożenia wniosku:
  Katowice – 32 606 32 32, mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl, w okresie od 1 kwietnia do odwołania infolinia dla cudzoziemców czynna jest w godzinach 7:30 – 20:00,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36, mail: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl,
  Częstochowa – tel. 34 378 22 22 lub 34 378 20 61, mail: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl,
  w przypadku cudzoziemców, którzy wysłali wnioski pocztą, złożyli je w kancelarii Urzędu lub w skrzynkach podawczych, a także zrobią to w okresie wznowienia obsługi, tj. od 25 maja 2020 r., terminy do uzupełnienia braków formalnych wniosków (tj. osobiste stawienie się w Urzędzie, złożenie odcisków linii papilarnych), będą wyznaczane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w formie pisemnej, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na list z Urzędu,
  b. w
  izyty w pozostałych sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli UE, można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  umawianie wizyty w Punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców – Katowice – 32 20 77 133, 32 606 33 77,
  wydawanie kart pobytu cudzoziemcom:
  Katowice – 32 20 77 919, 32 20 77 630,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 61,
  składanie wniosków o zaproszenie dla cudzoziemca i odbiór zaproszeń, składanie wniosków i odbiór dokumentów dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Kart Polaka i odbiór decyzji
  Katowice – 32 20 77 920, 32 20 77 922,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 61, 34 378 21 21, 34 378 22 84,
  uzupełnianie dokumentów do złożonych wniosków
  Katowice – 32 606 33 77,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 61.
 • ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a.
  osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski można wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, w Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu) lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony https://www.praca.gov.pl,
  b.
  klienci w sprawie potwierdzenia kopii dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca – będą przyjmowani po umówieniu telefonicznym wizyty w Oddziale do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców,
  c.
  wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  Katowice – tel. 32 606 32 32,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 19, 34 378 20 20, 34 378 22 22,
  d.
  zezwolenia na pracę cudzoziemców będą wysyłane przez pracowników za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany w toku postępowania.
 • KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej)
  a.
  wizyty w sprawach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty,
  b.
  kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 14:30 –
  tel.
  32 606 33 56, mail: koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl,          koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl.
 • ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
  a. w przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną / przedstawiciela ustawowego dziecka odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego,
  b.
  o terminach posiedzeń składów orzekających jesteście Państwo informowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie.
 • POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO (Biuro Organizacyjno-Budżetowe) – wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  Katowice – tel. 32 20 77 562,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 00,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 00.
 • SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW (Wydział Kontroli) – obsługiwani będą wyłącznie klienci po wcześniejszym mailowym umówieniu wizyty – skargi@katowice.uw.gov.pl.
 1. Wykaz telefonów do umawiania wizyt w pozostałych sprawach:
  Biuro Administracyjne – 32 20 77 231,
  Biuro Organizacyjno-Budżetowe – 32 20 77 252,
  Biuro Wojewody – 32 20 77 221,
  Inspektor Ochrony Danych – 32 20 77 975,
  Państwowa Straż Rybacka – 32 20 77 819,
  Państwowa Straż Łowiecka – 32 20 77 892,
  Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna – 32 20 77 417,
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 32 20 77 700,
  Wydział Finansów i Budżetu – 32 20 77 308,
  Wydział Infrastruktury – 32 20 77 589,
  Wydział Kontroli – 32 20 77 296, w sprawach oświadczeń majątkowych przedstawicieli jst – 32 20 77 234,
  Wydział Nadzoru Prawnego – 32 20 77 496,
  Wydział Nadzoru Właścicielskiego – 32 20 77 408,
  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – 32 20 77 824,
  Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – 32 20 77 174,
  Wydział Zdrowia – 32 20 77 455, 32 20 77 453,
  Zespół Audytu Wewnętrznego – 32 20 77 418,
  Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – 32 20 77 336,
  Wydział Powiadamiania Ratunkowego – 32 20 77 478.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Skan ogłoszenia DG 341.12 KB 2020-05-23 12:53:22
Wróć