Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Data publikacji 21 lipca 2017

Nowy okres świadczeniowy dla programu 500+

1 października br. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla programu Rodzina 500+. Aby ubiegać się przyznanie świadczenia należy złożyć wniosek. Będzie można to zrobić już od 1 sierpnia.

Od tego dnia można również ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian, szczególnie jeśli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Prawo do wsparcia w ramach programu 500+ ustalane jest na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

 • Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń), właściwa dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
 • Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online. W tym ostatnim wypadku do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 • Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwie dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym  także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki do ww. wniosków, nie będą już obowiązkowe. Oznacza to, że nie ma jednego obowiązującego wzoru. Najważniejsze, by składany wniosek zawierał wszystkie niezbędne dane konieczne do ustalenia prawa do świadczenia.

Przykładowe wzory wniosków w ramach Programu 500+ można pobrać pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wykaz miejsc, w których można złożyć wniosek o 500+ dostępny jest na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9687/1/1/baza.xlsx

 

Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.:

 • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
 • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
 • rozszerzenie katalogu dochodów;
 • zmiana w katalogu dochodów utraconych i uzyskanych;
 • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
 • zmiana terminu uchylenia świadczenia;
 • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
 • osobiste stawiennictwo.

 

Informacje na temat składaia wniosków i samego świadczenia 500+ można uzyskać pod numerami telefonów 32 20 77 844 / 828 oraz 33 813 63 64 / 81. Infolinia obsługiwana jest w godzinach 7.30 – 15.30.

 

/grafika MRPiPS/

Wróć