Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach/fot. ŚUW
  • Data publikacji 6 września 2023

Nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2024 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej.

Celem głównym Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Zadania, poza Romami, powinny obejmować również przedstawicieli społeczności większościowej. Program kładzie szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Innowacyjne projekty integracyjne są dziedziną obejmującą zadania wykraczające poza dziedziny edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu Programu.

Zadania w ramach Programu będą finansowane lub dofinansowane z:

  • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn. Środki na zadania
    w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce, pozostającej
    w dyspozycji ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
  • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty
    i wychowania – zadania z dziedziny Edukacja.

Wnioski z terenu województwa śląskiego można składać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
do 16 listopada 2023 roku (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

Tekst Informacji o sposobie postepowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2024 r. jest dostępny na stronie: 

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-na-zadania-z-dziedzin-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty-integracyjne-w-2024r 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 uchwaliła Rada Ministrów 21 grudnia 2020 roku. Jego celem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (nr tel. 32 20 77 351 lub 350).

Wróć