Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie z zewnątrz budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Data publikacji 27 września 2022

Nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2023 roku zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030.

O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej.

Celem głównym Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Program kładzie szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Innowacyjne projekty integracyjne są dziedziną obejmującą zadania wykraczające poza dziedziny edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu Programu.

Zadania w ramach Programu będą finansowane/dofinansowane z:

- rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn. Środki na zadania
w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,

   - części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania – zadania z dziedziny Edukacja.

Wnioski z terenu województwa śląskiego można składać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do 15 listopada 2022 roku (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

Tekst Informacji o sposobie postepowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 na zadania
z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2022 r.
jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r---program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 uchwaliła Rada Ministrów 21 grudnia 2020 roku. Jego celem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (nr tel. 32 20 77 351 lub 32 20 77 350).

Wróć