Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 12 czerwca 2017

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

Wojewoda Śląski zaprasza gminy województwa śląskiego do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

Zasady składania ofert:

  1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za  pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
  2. Prosimy nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferty w formie papierowej należy złożyć:
    - osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w terminie do 3 lipca 2017 r. 
    - bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

 

UWAGA!

  • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( /SUW2/urzad ), wpisując w temacie odpowiednio:
-       dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
-       dla modułu 2: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
-       dla modułu 3: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 3 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;

Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. 

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresemhttp://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-plus-2017---edycja-specjalna-za-zyciem/

 4. Do oferty składanej w każdym  module należy załączyć:

1) Program inwestycji  w zakresie określonym w par. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579). Dokument należy dołączyć do oferty wyłącznie w module 1 lub 2. W przypadku prac remontowych lub w przypadku gdy w ramach projektu nie będą wykonywane jakiekolwiek  roboty budowlane dokument nie jest wymagany.
[Zał. nr 1 do  ogłoszenia o konkursie]

2) Kalkulację kosztów (wydatków)
[Zał. nr 2 do  ogłoszenia o konkursie]

3) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
[Zał. nr 3 do  ogłoszenia o konkursie]

 Wzory dokumentów, tj.:
- program inwestycji (zał. nr 1 do  ogłoszenia o konkursie)
- kalkulacja kosztów (zał. nr 2 do  ogłoszenia o konkursie)
- oświadczenie o VAT (zał. nr 3 do  ogłoszenia o konkursie)
są zamieszczone pod linkiem: http://www.archiwalnastrona.slask.eu/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:6570.html.


Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:
Magdalena Kiełbicka - tel. 32 20 77 171;
Bożena Żur - tel. 32 20 77 146.                       

Program „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” jest elementem szerszego wsparcia, jakie przeznaczone jest dla dzieci w wieku do lat trzech. Podmioty zainteresowane mogą uzyskać środki także z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W województwie śląskim wsparcie oferuje:

EFS

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194

punktinformacyjny@slaskie.pl 

http://rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne/

 

/Grafika MRPiPS/

Wróć