Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 12 lipca 2017

Konsultacje o programie "Za życiem"

W województwie śląskim prawie 12% ludności boryka się z problemem niepełnosprawności. To duży odsetek mieszkańców, dlatego tak ważne są działania podejmowane w kierunku ułatwienia funkcjonowania tym osobom i ich rodzinom – mówił wicewojewoda Mariusz Trepka podczas spotkania z mediami, otwierającego konferencję poświęconą zmianom w programie "Za życiem", która odbyła się dzisiaj w Częstochowie. W konferencji udział wziął Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Jan Wroński, Dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele MRPiPS zajmujący się polityką wobec niepełnosprawnych.

Podczas konferencji, odbywającej się w ramach regionalnych konsultacji programu "Za życiem", przedstawione zostały założenia programu kompleksowego wsparcia rodzin oraz planowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z jego realizacją. Poruszone zostały również kwestie związane m.in. z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, możliwościami udzielania wsparcia rodzinom wychowującycm niepełnosprawne dzieci, rolą asystenta rodziny oraz opieką medyczną wobec matek i dzieci. Wiceminister Michałkiewicz pokreślił, że to właśnie zabezpieczenie medyczne jest podczas regionalnych konsultacji kwestią najczęściej poruszaną przez osoby niepełnosprawne. Uczestnicy spotkania pytali także o miejsca chronione, o to, jak pogodzić życie zawodowe z opieką nad osobą niepełnosprawną czy też o to, na jakich zasadach funkcjonować będą ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.

W samym województwie śląskim przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania programu "Za życiem" o wypłatę jednorazowego świadczenia, wynoszącego 4 tys. zł, wystąpiło 60 gmin. – Udzielono wsparcia materialnego 151 rodzinom w łącznej wysokości 604 tys. zł. – podkreślił wicewojewoda Trepka. Dowodem na to, jak dużym zainteresowaniem cieszy się program "Za Życiem" jest tak liczne uczestnictwo w dzisiejszej konferencji, które - jak podkreślił Wiceminister Michałkiewicz, mający za sobą już 5 podobnych spotkań – świadczy o potrzebie organizowania takich konsultacji. Oprócz konsultacji regionalnych MRPiPS planuje także zorganizowanie 2 ogólnopolskich konferencji, których tematem będzie funkcjonowanie programu.

Wspierający rodziny program "Za życiem" ustanowiony został w grudniu 2016 r., a w czerwcu br. uchwalono pakiet zmian w sprawie jego wdrażania. Do najważniejszych zmian należy:

- rozwój sieci mieszkań chronionych, zapewniających usługi bytowe oraz naukę samoobsługi i pełnienia ról społecznych, które posłużą do nauki samodzielnego funkcjonowania (mieszkania chronione treningowe) oraz zapewniających usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu, służących realizacji kontaktów społecznych, w których będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore (mieszkania chronione wspierane);

- zwiększenie, maksymalnie o 30%, ustalanej przez wojewodę kwoty dotacji na osoby ze środowiskowych domów samopomocy z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej bądź długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

- możliwość wystąpienia przez rodzinę opiekującą się dzieckiem niepełnosprawnym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w zakresie realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;

- wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy;

- utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.

 

/z wykorzystaniem materiałów publikowanych przez MRPiPS/

Galeria zdjęć

Wróć