Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 28 lipca 2017

Jest projekt „Programu dla Śląska”

Powstał dokument, żeby Śląsk miał należyte miejsce na mapie rozwojowej Polski – mówił o projekcie „Programu dla Śląska” sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński podczas dzisiejszej wizyty w Katowicach. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wiceszef resortu rozwoju wziął udział w konsultacjach ze stroną społeczną i gospodarczą, które poświęcone były Programowi. Podczas spotkań ze Społeczną Radą Gospodarczą oraz Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego wiceministrowi Kwiecińskiemu towarzyszyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wicewojewoda Jan Chrząszcz.

W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Śląsk jest uznany za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego. SOR ma na celu doprowadzenie (w perspektywie do 2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowego zastępowania tradycyjnych branż gospodarki, nowymi przedsięwzięciami w sektorach wysoko produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Jednym z projektów strategicznych SOR jest „Program dla Śląska”.

Górny Śląsk, jest jednym z najsilniejszych gospodarczo regionów naszego kraju, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców. – Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie. „Program dla Śląska” zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie województwa śląskiego – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

– „Program dla Śląska” koncentruje się na inwestycjach w gospodarkę wykorzystującą nowoczesny przemysł i innowacje, dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz rozwoju kapitału społecznego, a także poprawie jakości życia – podkreślił wiceminister. – Uzupełnieniem jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla rozwoju gospodarczego i wykorzystanie potencjału wysokiego zurbanizowania regionu – dodał.

O tym, jak ważny dla regionu jest to Program podkreślał wojewoda Wieczorek. – To duża wartość dla naszego regionu, dla przyszłości naszego obszaru oraz dla rozwoju i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Jako gospodarz regionu dziękuję panu ministrowi Kwiecińskiemu – mówił wojewoda.

Jednym z istotnych wyzwań dla Śląska jest podniesienie innowacyjności i produktywności gospodarki regionu z wykorzystaniem istniejących sektorów przemysłowych, a także zwiększenie konkurencyjności Śląska i uniezależnienie jego rozwoju od sektora wydobywczego. Rozwój taki wymaga skierowania dodatkowych środków na zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Planowane działania zakładają m.in. podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracowników w regionie, promowanie śląskich uczelni oraz studentów w zakresie mobilności i wymiany międzynarodowej.

„Program dla Śląska” zakłada realizację działań wspierających proces tworzenia wysokiej jakości powiązań transportowych – składających się z połączeń autostradowych, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego. Priorytetem jest też zapewnienie stabilnych dostaw energii, co wiąże się z koniecznością utrzymania i zwiększenia mocy wytwórczych, polepszeniem infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Działania będą również nakierowane na wsparcie miast śląskich, zwłaszcza średnich z zakresu m.in.: innowacji, prac B+R oraz rozwoju przedsiębiorczości, efektywności energetycznej budynków, mobilności międzynarodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizacji zawodowej czy rewitalizacji w sferze społecznej, szkolnictwa wyższego i zmian klimatycznych.

Wśród przedsięwzięć wymienionych w Programie znajdują się m.in.:

- Programy sektorowe dla kluczowych branż takich, jak przemysł stalowy (INNOSTAL), motoryzacyjny (INNOMOTO) i elektroenergetyczny (PBSE);

- Centrum Kompetencyjno-Demonstracyjne (powoływane w ramach ustawy Przemysł 4.0);

- Konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw nad badaniami i rozwiązaniami ograniczającymi zjawisko smogu (wspólne przedsięwzięcie);

- Likwidacja niskiej emisji;                                             

- Inwestycje w transport drogowy, kolejowy, metropolitalny, śródlądowy i energetykę.

 

/z wykorzystaniem materiałów MR/

Galeria zdjęć

Wróć