Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie odznaki Primus in Agendo - mat. MRPiPS
  • Data publikacji 15 stycznia 2018

Honorowa Odznaka Primus in Agendo w 2018 roku

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planując zorganizowanie oficjalnej ceremonii dla uhonorowanych odznaką Primus in Agendo, prosi o ewentualne kierowanie wniosków o jej nadanie w terminie do 16 kwietnia 2018 roku.

Honorowa Odznaka Primus in Agendo („Pierwszy w działaniu”) jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, który może przyznać ją z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ministra albo kierownika urzędu centralnego;
  • posła lub senatora;
  • kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Wzór wniosku o nadanie odznaki PRIMUS IN AGENDO określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dostępny jest również na stronie internetowej MRPiPS (odnośnik w linku poniżej). Wnioski zawierające mocne uzasadnienie oraz wykazany ścisły związek z działaniami na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny (działaniami, którymi kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) należy kierować pod adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej
ul Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Honorową Odznakę Primus in Agendo ustanowiła Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1020). Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat Honorowej Odznaki udostępnione zostałyna stronie internetowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/honorowa-odznaka-primus-in-agendo/.

Wróć