Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dzienniki urzędowe

 

Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, obowiązek udostępniania dzienników w formie elektronicznej nastąpił z dniem 1 lipca 2006 r.

 

Dzienniki Urzędowe z lat 2005 - 2009 znajdują się  na stronie https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-nadzoru-prawnego/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-slaskiego-2005-r-2009-r

 

Treść elektronicznych dzienników urzędowych od roku 2010 jest udostępniona pod adresem:

 

https://dzienniki.slask.eu

 

 

Pozostałe, archiwalne numery wojewódzkich dzienników urzędowych, są dostępne w wersji papierowej do wglądu w Bibliotece Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25, w pokoju 302, codziennie w godzinach pracy Urzędu. (kontakt tel. 32 20 77 301).

 

Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do weryfikacji podpisu mogą posłużyć aplikacje dostępne na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego pod adresem https://dzienniki.slask.eu w zakładce Narzędzia, link bezpośredni https://dzienniki.slask.eu/#/download

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod adresami:

https://dziennikustaw.gov.pl

https://monitorpolski.gov.pl

 

Zgodnie z art. 29b ust. 1 ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

 

 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 28a wyżej wymienionej ustawy wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jest odpłatne.  

 

Wydruki wykonuje:

Oddział Poligrafii Biura Administracyjnego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, pok. 20,
tel. 32 20 77 720,
w godz. od 07:30 do 15:30


w cenie:

  • wydruk jednostronny: 0,18 zł (czarno-biały) lub 0,33 zł (kolor),
  • wydruk dwustronny: 0,29 zł (czarno-biały) lub 0,59 zł (kolor).