Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

 • Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 599) 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.  w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017 poz.1217)

 • Rozpoczęcie specjalizacji

  Rozpoczęcie specjalizacji

  Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji, po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) strona: https://smk.ezdrowie.gov.pl  i potwierdzeniu przez wojewodę tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta, składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku.            

 • Złożenie wniosku

  Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne

 • Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:

  • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych
   z programem szkolenia specjalizacyjnego,
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

 • Miejsca szkoleniowe

  Informację na temat liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na postępowanie kwalifikacyjne wojewoda ogłasza w SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.

 • Terminy postępowań kwalifikacyjnych:

  • od 16 grudnia do 15 stycznia
  • od 1 czerwca do 30 czerwca.       

 • Postępowanie kwalifikacyjne

  • ocenę formalną złożonych dokumentów,
  • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba wnioskujących jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

  Osoba zakwalifikowana do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

 • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - PESoz

  W dniu 21 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Określa ona m.in. zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz).

 • Wniosek o modyfikację uprawnień

  Wniosekwymaga założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Konto zakłada się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stroniehttps://smk.ezdrowie.gov.pl. Warunkiem dokonywania czynności za pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby przez właściwego Wojewodę. 

 • Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji

  Osoba chcąca przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego  składa  do właściwego Wojewody komplet dokumentów wraz z wnioskiem o potwierdzenie zrealizowania  szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (wniosek wygenerowany z systemu SMK).

 • Jeśli osoba była już dopuszczona do PESoz, ale go nie zdała (w całości bądź w części), ewentualnie do niego nie przystąpiła – składa za pomocą SMK wniosek zgłoszeniowy do egzaminu do CEM strona www.cem.edu.pl

 •     Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

 • Kontakt

  DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH
  WG DZIEDZIN MEDYCYNY

  adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

  Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz. U. z  2017 r. poz. 599).

  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane.

  Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl