Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

 • Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 952)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji
   i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2017 r. poz. 490 ze zm.).

 • Krok 1

  Rozpoczęcie specjalizacji

  Fizjoterapeuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa  wniosek  (w wersji papierowej zał.1 - tutaj do pobrania)  do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja  każdego roku.

 • Do wniosku dołącza:

  • Kserokopię dyplomu uczelni wyższej
  • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora
  • dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie
  • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

  Uwaga!  
  Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 • Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na terenie województwa śląskiego na postępowanie kwalifikacyjne określa wojewoda i ogłasza na stronie  internetowej: www.katowice.uw.gov.pl  co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. 

  Terminy postępowań kwalifikacyjnych:

  • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
  • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

   Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego
  • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu.

  Fizjoterapeuta rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w karcie specjalizacji, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w karcie specjalizacji. 

 • Krok 2

  Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów

  Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ) powinien dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez
  wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej
  Centrum Egzaminów Medycznych (
  CEM
  ) www.cem.edu.pl
  Po wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego Fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami złożyć do Wojewody. Wojewoda przekazuje kompletną dokumentację Konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację. Konsultant krajowy przekazuje Wojewodzie rozstrzygnięcie oraz zwrotnie dokumentację,
  następnie Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

   

 • Fizjoterapeuta, który uzyska wynik negatywny z PESFZ albo do niego nie przystąpi, może zgłosić się do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W tym celu należy wypełnić ponownie wniosek zgłoszeniowy do Centrum Egzaminów Medycznych. 

 • Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. Jeśli fizjoterapeuta nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo do niego nie przystąpi, może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tego egzaminu. 

 • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych art. 49-60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 - pokaż).

 • Kontakt

  DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH
  WG DZIEDZIN MEDYCYNY

  adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

  Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  (Dz. U. z  2015 r. poz. 1994).

  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane.

  Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl