Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

 • Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1991 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. poz.516)

 • Rozpoczęcie specjalizacji

  Rozpoczęcie specjalizacji

  Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji, po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) strona: https://smk.ezdrowie.gov.pl  i potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta, składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku.            

 • Krok 1

  Wniosek

  Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne

 • Krok 2

  Do wniosku dołącza się:

  • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
  • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
  • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

 • Listę wolnych miejsc szkolenowych

  Listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach określa wojewoda i ogłasza za pomocą SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego. 

 • Krok 3

  Postępowanie kwalifikacyjne

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • ocenę formalną wniosku  o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
  • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

  Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

 • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

  Farmaceuta zainteresowany przystąpieniem do PESF powinien niezwłocznie zarejestrować się w systemie SMK, gdyż warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych(SMK), po uprzednim uwierzytelnieniu tożsamości osoby, która konto założyła. Informacja dotycząca Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych SMK znajduje się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych https://www.cem.edu.pl/diagno.php

  W celu złożenia dokumentów

 • Krok 1

  Farmaceuta loguje się do SMK, następnie wypełnia formularz „Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji”.

  Po wypełnieniu, wniosek wysyła drogą elektroniczną poprzez SMK oraz drukuje i dołącza wydrukowany z SMK wniosek do dokumentów składanych do Wojewody, w celu ich formalnej weryfikacji. Wojewoda przekazuje kompletną dokumentację Konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację. Konsultant krajowy przekazuje Wojewodzie rozstrzygnięcie oraz zwrotnie dokumentację. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, Farmaceuta może złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny do CEM.

 • Krok 2

  Farmaceuta,

  który został dopuszczony do PESF, ale do niego nie przystąpił albo, po przystąpieniu nie uzyskał wyniku pozytywnego z części albo całości PESF loguje się do SMK i składa wniosek pobrany z SMK o przystąpienie do PESF do Centrum Egzaminów Medycznych.

 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1991) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla grup zawodowych farmaceutów został wdrożony z dniem 1 maja 2016 r. 

  W związku z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 37-44 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

 • Kontakt

  DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH
  WG DZIEDZIN MEDYCYNY

  adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

  Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie  z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U.  poz. 1991 z późn. zm.).

  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane.

  Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl