Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

 • Poddstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1991 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji
   i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz.1950)

 • Rozpoczęcie specjalizacji

  Rozpoczęcie specjalizacji

  Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji, po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) strona: https://smk.ezdrowie.gov.pl  i potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta, składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie od dnia 15 listopada do  dnia 15 grudnia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku.        

 • Krok 1

  Złożenie wniosku

  Diagnosta Laboratoryjny loguje się do SMK, następnie składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne

 • Krok 2

  Do wniosku dołącza się:

  • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej, 
  • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
  • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

 • Miejsca szkoleniowe

  Listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach określa wojewoda i ogłasza za pomocą SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

 • Terminy postępowań kwalifikacyjnych

  Terminy postępowań kwalifikacyjnych:  

  • od 16 grudnia do 15 stycznia
  • od 1 czerwca do 30 czerwca.       

 • Krok 3

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • ocenę formalną wniosku  o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
  • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

  Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

 • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych - PESDL

  Diagnosta laboratoryjny zainteresowany przystąpieniem do PESDL powinien zarejestrować się w systemie SMK, gdyż warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest posiadanie konta wSystemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych(SMK), po uprzednim uwierzytelnieniu tożsamości osoby, która konto założyła. Informacja dotycząca Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych SMK znajduje się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych https://www.cem.edu.pl/diagno.php

   

 • Krok 1

  Wniosek

  Diagnosta Laboratoryjny loguje się do SMK, następnie wypełnia formularz „Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji”.

 • Krok 2

  Wysłanie wniosku

  Po wypełnieniu, wniosek wysyła drogą elektroniczną poprzez SMK oraz drukuje i dołącza wydrukowany z SMK wniosek do dokumentów składanych do Wojewody, w celu ich formalnej weryfikacji. Wojewoda przekazuje kompletną dokumentację Konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację. Konsultant krajowy przekazuje Wojewodzie rozstrzygnięcie oraz zwrotnie dokumentację. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, Diagnosta Laboratoryjny może złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny do CEM.

 • Diagnosta Laboratoryjny, który był już dopuszczony do PESDL , ale do niego nie przystąpił albo, po przystąpieniu nie uzyskał wyniku pozytywnego z części albo całości PESDL loguje się do SMK, i składa wniosek pobrany z SMK o przystąpienie do PESDL do Centrum Egzaminów Medycznych.

 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1991) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla grup zawodowych diagnostów laboratoryjnych został wdrożony z dniem 1 maja 2016 r.

   W związku z nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 29-36 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

 • Kontakt

  DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH
  WG DZIEDZIN MEDYCYNY

  adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie  z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U.  poz. 1991 z późn. zm.).

  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane.

  Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl