Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

 • Zasady postępowania kwalifikacyjnego

  Zasady postępowania kwalifikacyjnego

  W związku ze zmianą ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zmianie ulega sposób składania wniosków o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w najbliższym postepowaniu kwalifikacyjnym.

  Wniosek składasz do dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru,  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp).
  Możesz go złożyć:
  •    od 1 do 28 lutego  - na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się od dnia  1 marca, lub
  •    od 1 do 30 września -na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się od dnia 1 października.

  We wniosku możesz wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 15 wariantów wyboru zawierających co najmniej jedną dziedzinę medycyny, ze wskazaniem województwa i trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  Do każdego wariantu wyboru możesz wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 nazwy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

  Po dokonaniu oceny formalnej wniosku wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów, w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku, potwierdzimy do dnia 31 marca / do 31 października, za pomocą SMK, poprawność zgłoszonych we wniosku danych.


  Po dokonaniu oceny formalnej wniosku będziesz miał za pomocą SMK udostępnioną treść wniosku wraz z procentową liczbą punktów w odniesieniu do każdego z wariantów. Możesz zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku oraz punktacji w terminie 2 dni od dnia udostępnienia w SMK zweryfikowanego wniosku.

  W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.


  Poprawne formalnie wnioski przekażemy do dyrektora CMKP przez SMK.

 • UWAGA

  UWAGA

  Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentację wskazaną powyżej wyłącznie w SMK.

   

  Informacja o organizowanych szkoleniach dla różnych użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) - LINK

 • I ETAP KWALIFIKACJI

  I ETAP KWALIFIKACJI

  Listy rankingowe zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłasza za pomocą SMK dyrektor CMKP nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wniosku.

  Jeśli zakwalifikujesz się w I etapie postępowania musisz w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia list lekarzy zakwalifikowanych potwierdzić w SMK przyjęcie wskazanego miejsca w danej dziedzinie w danym województwie oraz określonego trybu szkolenia specjalizacyjnego.
  Brak dokonania potwierdzenia w SMK oznacza odstąpienie od postępowania w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego, które podlega ponownemu rozdziałowi w SMK.

  Jeśli nie potwierdziłeś przyjęcia wskazanego miejsca specjalizacyjnego lub znalazłeś się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, przechodzisz do drugiego etapu rozdziału pozostałych wolnych miejsc specjalizacyjnych.

  Listy rankingowe po I etapie dyrektor CMKP ogłasza za pomocą SMK w dniu następnym po upływie 5 dni na potwierdzenie przyznanego miejsca.

 • II ETAP KWALIFIKACJI

  II ETAP KWALIFIKACJI

  Wolne miejsca specjalizacyjne pozostałe po pierwszym etapie kwalifikacji rozdziela się, za pomocą SMK, z wyłączeniem lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w pierwszym etapie, którzy potwierdzili przyjęcie wskazanego miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego.


  Wskazane miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego musisz potwierdzić w SMK w ciągu 5 dni. Brak dokonania potwierdzenia w SMK uznaje się za ostateczne odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego.


  Powstałą listę lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w drugim etapie ogłasza się za pomocą strony internetowej organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne oraz SMK w dniu następującym po dniu upływu terminu 5 dni na potwierdzenie przyznanego miejsca.

 • Miejsca rezydenckie i pozarezydenckie
 • Skierowania do odbywania specjalizacji

  Skierowania do odbywania specjalizacji

  Zakwalifikowanych kierujemy za pomocą SMK do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od zakończenia danego postępowania.

  Na rozpoczęcie specjalizacji masz 3 miesiące od daty wskazanej na skierowaniu jako "planowana data rozpoczęcia".

 • Podstawa prawna

  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1731) - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2022 poz. 1731

 • Dane Kontaktowe do pracowników oddziału

Kategoria: ZD_rozpoczęcie specjalizacji tryb pozarezydencki - po odpowiedniej specjalizacji - pliki do pobrania