Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

Państwowy egzamin specjalizacyjny

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl

 

WAŻNE !

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

Komunikat ws. okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

SMK dla lekarzy od dnia 1 maja 2017 roku

 

 Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie:

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.

W celu przystąpienia do PES należy:

 • założyć konto w SMK,
 • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
  W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,
 • w przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES (tzn. wcześniej nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a następnie w formie papierowej wraz
  z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia (tj. karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie wszystkich elementów programu specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja) składają go w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.
  O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.
 • złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przed sesją wiosenną do końca grudnia (31 grudnia), przed sesją jesienną do końca lipca (31 lipca)

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

   WAŻNE:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

 

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem:

19 239

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

 smk‑serwis@cez.gov.pl

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1731 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)

 

 

Podręczniki dla użytkowników SMK

 

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki uprzejmie informuje, że pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/ zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

  UWAGA:  

Zmiana zasad składania dokumentów do PES od dnia 1 maja 2017 roku

https://www.cem.edu.pl/spec.php

 

 Lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 

Wykaz dokumentów do PES:

 1. Indywidualny (szczegółowy) plan specjalizacji, ustalony i podpisany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;
 2. wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego podpisany przez lekarza wygenerowany w SMK;
 3. opinia zawodowa lekarza wystawiona i podpisana przez kierownika specjalizacji;
 4. karta szkolenia specjalizacyjnego z decyzją kierownika specjalizacji i dyrektora/prezesa jednostki szkolącej o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, wymaganymi wpisami, z potwierdzeniami i zaliczeniami;
 5. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów (również kursu podsumowującego czy atestacyjnego jeżeli jest wymieniony w programie specjalizacji) - oryginały do wglądu;
 7. praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana i podpisana przez kierownika specjalizacji. 
 8.                                                                                             UWAGA !
  Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  zostali  zakwalifikowani  przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów zobowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
  Zaświadczenie potwierdzające praktyczną znajomość języka obcego: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej albo uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzienie nauk medycznych - jako obowiązkowe w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny.   
  Język obcy powinien być zdany w trakcie specjalizacji.

  (Źródło - pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.07.2010r., znak MZ-NSK-075-10714-347/MŚ/10  zamieszczone w aktualnościach Wydziału)
 9. kserokopie: dyplomów posiadanych specjalizacji, prawa wykonywania zawodu - oryginały do wglądu;
 10. kserokopia zaświadczenia o posiadaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego - oryginały do wglądu;
 11. Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydenckim składa kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki.
 12. Inne dokumenty wskazane w programie specjalizacji związane ze specyfiką danej dziedziny.

Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

 

Czas trwania sesjj egzaminacyjnej:

 • sesja wiosenna od 01.03. do 30.04.
 • sesja jesienna od 01.10. do 30.11.

Lekarz dostarcza dokumenty w:

 • teczce stosownej do objętości dokumentów,
 • opisanej: dr n. med./ lek. imię i nazwisko, nazwa specjalizacji.

 

Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostali zakwalifikowani przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów zobowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka

 

Komunikat w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością lub częścią PES

 

Kontakt

 

DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH WG DZIEDZIN MEDYCYNY

adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl