Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

Państwowy egzamin specjalizacyjny

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl

 

WAŻNE !

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

Komunikat ws. okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

SMK dla lekarzy od dnia 1 maja 2017 roku

 

 Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie:

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.

W celu przystąpienia do PES należy:

 • założyć konto w SMK,
 • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
  W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,
 • w przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES (tzn. wcześniej nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a następnie w formie papierowej wraz
  z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia (tj. karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie wszystkich elementów programu specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja) składają go w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.
  O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.
 • złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przed sesją wiosenną do końca grudnia (31 grudnia), przed sesją jesienną do końca lipca (31 lipca)

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

   WAŻNE:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

 

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem:

19 457

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

smk-serwis@csioz.gov.pl

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)

 

 

Podręczniki dla użytkowników SMK

 

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki uprzejmie informuje, że pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/ zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

  UWAGA:  

Zmiana zasad składania dokumentów do PES od dnia 1 maja 2017 roku

http://www.cem.edu.pl/spec.php

 

 Lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 

Wykaz dokumentów do PES:

 1. Indywidualny (szczegółowy) plan specjalizacji, ustalony i podpisany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;
 2. wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego podpisany przez lekarza wygenerowany w SMK;
 3. opinia zawodowa lekarza wystawiona i podpisana przez kierownika specjalizacji;
 4. karta szkolenia specjalizacyjnego z decyzją kierownika specjalizacji i dyrektora/prezesa jednostki szkolącej o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, wymaganymi wpisami, z potwierdzeniami i zaliczeniami;
 5. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów (również kursu podsumowującego czy atestacyjnego jeżeli jest wymieniony w programie specjalizacji) - oryginały do wglądu;
 7. praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana i podpisana przez kierownika specjalizacji. 
 8.                                                                                             UWAGA !
  Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  zostali  zakwalifikowani  przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów zobowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
  Zaświadczenie potwierdzające praktyczną znajomość języka obcego: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej albo uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzienie nauk medycznych - jako obowiązkowe w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny.   
  Język obcy powinien być zdany w trakcie specjalizacji.

  (Źródło - pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.07.2010r., znak MZ-NSK-075-10714-347/MŚ/10  zamieszczone w aktualnościach Wydziału)
 9. kserokopie: dyplomów posiadanych specjalizacji, prawa wykonywania zawodu - oryginały do wglądu;
 10. kserokopia zaświadczenia o posiadaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego - oryginały do wglądu;
 11. Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydenckim składa kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki.
 12. Inne dokumenty wskazane w programie specjalizacji związane ze specyfiką danej dziedziny.

Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

 

Czas trwania sesjj egzaminacyjnej:

 • sesja wiosenna od 01.03. do 30.04.
 • sesja jesienna od 01.10. do 30.11.

Lekarz dostarcza dokumenty w:

 • teczce stosownej do objętości dokumentów,
 • opisanej: dr n. med./ lek. imię i nazwisko, nazwa specjalizacji.

 

Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostali zakwalifikowani przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów zobowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka

 

Komunikat w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością lub częścią PES

 

Kontakt

 

DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH WG DZIEDZIN MEDYCYNY

adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

 

Pokój 449

III piętro

Janina Mizgała

Maria Grzywna

nr tel.

32/20 77 449

.

.

Pokój 450

III piętro

Edyta Strużek

Przemysław 
Ryguła-Góral

Katarzyna Jaskólska

 nr tel.

32/ 20 77 450

Pokój 451

III piętro

Wioletta Jasica

Anna Gumieniak

nr tel.

32/ 20 77 451

.

.

Pokój 452

III piętro

Barbara Handzlik

Halina Perzyńska

nr tel.

32/ 20 77 452

.

.

SPECJALIZACJE

Anestezjologia i intensywna terapia

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Farmakologia kliniczna

Gastroenterologia

Genetyka kliniczna

Ginekologia onkologiczna

Kardiochirurgia

Medycyna paliatywna

Medycyna sądowa

Mikrobiologia lekarska

Neurologia

Neurologia dziecięca

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

Mikrobiologia medyczna

Farmacja apteczna

Fizyka medyczna

Psychologia kliniczna

Fizjoterapia

SPECJALIZACJE

Alergologia

Angiologia

Balneologia i medycyna fizykalna

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Diabetologia

Endokrynologia

Geriatria

Intensywna terapia

Kardiologia

Medycyna pracy

Nefrologia

Periodontologia

Położnictwo i ginekologia

Protetyka stomatologiczna

Rehabilitacja medyczna

Stomatologia dziecięca

Toksykologia kliniczna

Transfuzjologia kliniczna

Urologia dziecięca

Zdrowie publiczne

SPECJALIZACJE

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Hematologia

Hipertensjologia

Imunologia kliniczna

Medycyna nuklearna

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Neurochirurgia

Onkologia kliniczna

Ortodoncja

Patomorfologia

Perinatologia

Reumatologia

Seksuologia

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Transplatologia kliniczna

Urologia

SPECJALIZACJE

Audiologia i foniatria

Choroby płuc dzieci

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

Gastroenterologia dziecięca

Kardiologia dziecięca

Medycyna sportowa

Nefrologia dziecięca

Neonatologia

Okulistyka

Onkologia i hematologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia dziecięca

Pediatria

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

 

 

Jolanta WROŃSKA

Kierownik Oddziału 

telefon: 32 2077453, fax 32 2077924   nr pokoju 453 piętro III