Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zarządzanie Kryzysowe

 • Informacja wstępna

  Wojewoda Śląski może wydawać przedsiębiorcom innym niż osoby fizyczne pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.
  Aby otrzymać pozwolenie, należy spełnić pewne warunki oraz przedstawić określone dokumenty.

 • Warunki ogólne wydania pozwolenia

  Przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli:

  • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
  • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12,
  • zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych.

 • Wymagane dokumenty

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  • określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę,
  • oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. d),
  • odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c),
  • opinię, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz ust. 2 pkt 2,
  • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

  Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż wymienione, lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 • Opłata

  82,00 zł - płatne gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice lub bezgotówkowo na rachunek bankowy UM Katowice: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

 • Termin i sposób załatwienia

  Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia, w wyniku prowadzonego postępowania Wojewoda wydaje decyzję - pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

 • Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

  Doręczenie decyzji (pozwolenia) drogą pocztową lub odbiór przez wnioskodawcę w siedzibie Urzędu

 • Tryb odwoławczy od decyzji

  Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego