Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 • Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ?

  1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna, osoba prawna);
  2. usługodawca z państwa członkowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1252).
  3. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, w ramach działalności statutowej.

   Podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4-6 ustawy o pomocy społecznej, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki

 • Podstawa prawna:

  art. 67 ust. 1 – 2a, art. 68, art. 68a, 68b, 68c art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.), § 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. poz. 1532), § 1-5 rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. poz. 1562), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)

   

 • Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zezwolenie

   Wzór wniosku do pobrania na dole strony (wzór wniosku określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę - Dz.U. z 2020 r. poz. 1532, rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę - Dz.U. z 2020 r. poz. 1562),

  2) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,

  3) zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu budowlanego określonego w kategorii XI załącznika do ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

  4) koncepcję prowadzenia placówki,

  5) informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zaświadczenie z urzędu skarbowego, z ZUS o niezaleganiu z płatnościami),

  6) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki (zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierownika/dyrektora placówki),

  7) oświadczenie, że nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4-6 ustawy o pomocy społecznej, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

    

  Pamiętaj ! Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.

  W przypadku braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów wzywa się podmiot występujący o zezwolenie do uzupełnienia braków formalnych lub do przedstawienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że nieuzupełnienie braków formalnych lub niedołączenie dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 • Opłata:

  Brak - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)

   

 • Termin załatwienia sprawy:

  W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie (kompletnego wraz z dokumentacją), dokonuje się oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wniosek o zezwolenie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka.

 • Doręczanie dokumentów:

  • Kancelaria Urzędu - Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

  Oddział do Spraw Nadzoru Nad Placówkami Pomocy Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  40-024 Katowice ul. Powstańców 41a,

   tel. kontaktowy: (32)20-77-816, (32)20-77-841, (32)20-77-850, (32)20-77-869, (32)20-77-883

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Przed wydaniem zezwolenia w obiekcie, w którym usytuowana jest placówka przeprowadza się oględziny.

  Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie bierze się pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy, wydawane jest zezwolenie.

   

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Inne informacje:

  Po uzyskaniu zezwolenia, placówka zostaje wpisana do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który prowadzi Wojewoda. Rejestr jest jawny.

  Ważne informacje!

  Prowadzenie nielegalnie tj. bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym podlega karze pieniężnej

  Podstawa prawna:

  art. 130 ust. 2-6 w związku z art. 131, 131a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.)

  Zgodnie z art. 130 ust. 2 - 6 ww. ustawy o pomocy społecznej

  1. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:

  1)  nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;

  2)  więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.

  1. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki, o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek.
  2. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40 000 zł.

  4a. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzi bez zezwolenia wojewody inną placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podlega karze pieniężnej w wysokości 40 000 zł.

  1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia.
  2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie zezwolenia, wojewoda może, cofając zezwolenie, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

Kategoria: Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
wzór wniosku o wydanie zezwolenia -działalność statutowa 14.63 KB 2021-04-12 15:20:44
wzór wniosku o wydanie zezwolenia - działalność gospodarcza 42.5 KB 2021-04-12 15:19:39

Powiązane usługi