Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - na wniosek podmiotu prowadzącego

 • Sporządzenie wniosku

  We wniosku do Wojewody Śląskiego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku należy podać NIP, REGON, nr KRS lub nr w rejestrze przedsiębiorcy, adres podmiotu prowadzącego placówkę.

  Należy podać również numer i datę decyzji – zezwolenia na prowadzenie placówki, o cofnięcie, którego się występuje.

  We wniosku należy szczegółowo określić sposób zabezpieczenia mieszkańców placówki, na prowadzenie, której zezwolenie ma zostać cofnięte.

   

  Ważne! Nie zapomnij podpisać wniosku przez osobę/osoby do tego uprawnione.

 • Podstawa prawna:

  Art. 22 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), § 7 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739), § 7 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 740), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)

   

 • Opłata:

  Brak - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

   

 • Termin załatwienia sprawy:

  Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego tj. 1 – miesięczne lub 2-miesieczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.

 • Doręczanie dokumentów:

  • Kancelaria Urzędu - Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

  Oddział do Spraw Nadzoru Nad Placówkami Pomocy Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  40-024 Katowice ul. Powstańców 41a,

   tel. kontaktowy: (32)20-77-816, (32)20-77-841, (32)20-77-850, (32)20-77-869, (32)20-77-883

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Przed cofnięciem zezwolenia w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, przeprowadza się kontrolę celem zbadania sposobu zabezpieczenia mieszkańców.

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

   

  * Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Inne informacje:

  Po cofnięciu zezwolenia, placówka zostaje wykreślona z rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który prowadzi Wojewoda. Rejestr jest jawny.

Powiązane usługi