Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Szkolenie kierowców

 • Krok I

  Miejsce złożenia dokumentów

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

  ✸ Ważne! Na teczce, w której znajduje się wniosek, należy napisać:
  Ośrodek Szkolenia – wpis do rejestru. Wydział Infrastruktury pok. 541 lub 545”

 • Krok II

  Wniosek (+ wzór wypełnionego wniosku)

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Przed jego wypełnieniem sprawdź, jak wygląda wypełniony wniosek.

  Zał. 1 – wzór wniosku

  Zał. 2 – przykładowo wypełniony wniosek

 • Krok III

  Dokumenty

  Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców  prowadzących ośrodek szkolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
  • kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
  • kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy - na przeprowadzenie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
  • dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
  • Oświadczenie Przedsiębiorcy o następującej treści:

   „Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym".

  Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać również:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 • Krok IV

  Opłaty

  Dokonując wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, wojewoda pobiera:

  • opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w wysokości 400 PLN.

   

  Opłatę za wpis do rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  należy dokonać na konto:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  - 400 PLN – nr konta: 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000
  Tytułem: opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia

  lub

  w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  pokój 121, parter

  poniedziałek - piątek: 7.45 – 15.15 (przerwa od 12:00 do 12:15)

  wtorek: 7: 45 -17.45 (przerwa od 12:00 do 12:15)

   

 • Krok V

  Sposób realizacji sprawy

  Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz wydanie wnioskodawcy zaświadczenia potwierdzającego wpis.

   

 • Krok VI

  Odbiór dokumentu

  Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest wysłane na adres siedziby przedsiębiorcy.

  Dodatkowe informacje: (32) 20-77-545 lub (32) 20-77-541.

 • Krok VII

  Informacje dodatkowe

  Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca, aby prowadzić ośrodek szkolenia ?

  1. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:

  1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;

  2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:

  a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć teoretycznych,

  b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,

  c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych,

  3) posiada:

  a) warunki lokalowe,

  b) wyposażenie dydaktyczne,

  c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,

  d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,

  e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,

  f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania;

  4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

  Jaką formę działalności gospodarczej jest prowadzenie ośrodka szkolenia?

  Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta uzyskała odpowiednią kwalifikację wstępną względnie ukończyła szkolenie okresowe. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

  Szkolenie okresowe oraz kursy kwalifikacyjne są prowadzone w ośrodku szkolenia. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2024, poz. 236)

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2201 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania  kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 739 z późn.zm.)

Kategoria: Transport - Kwalifikacje zawodowe kierowcy - pliki do pobrania