Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Szkolenie kierowców

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

   

  ✸ Ważne! Na teczce, w której znajduje się wniosek, należy napisać:
  Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – wpis do rejestru. Wydział Infrastruktury pok. 545”

 • Krok II

  Wniosek

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Przed jego wypełnieniem sprawdź, jak wygląda przykładowo wypełniony wniosek.

  Zał. 1  -  wzór wniosku

  Zał. 2  -  formularz wypełnionego wniosku

 • Krok III

  Dokumentacja

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki przedsiębiorca posiada;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada;

  4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

        5) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

  6) zakres prowadzonego szkolenia,

  7) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

   

  Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:

  „Oświadczam że:

  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami”.

   

  Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać również:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

   

 • Krok IV

  Opłaty

  Dokonując wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, wojewoda pobiera:

  1) opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy w wysokości 600 zł (tytułem: „Opłata za wpis do rejestru ODTJ”),

  2) opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (tytułem: „Opłata ewidencyjna”).

   

  Opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy dokonać na konto:

  Śląski Urząd Wojewódzki NBP O/O Katowice

  67101012120053402231000000

  lub

   w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  pokój 121, parter

  poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

  wtorek: 15.30 – 18.00

   

  ✸ Ważne! Opłata za wpis i opłata ewidencyjna powinny być dokonane na oddzielnych dowodach wpłaty!

 • Krok V

  Sposób realizacji sprawy

  Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz wydanie wnioskodawcy zaświadczenia  o dokonaniu  wpisu.

 • Krok VI

  Odbiór dokumentu

  Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy wysyłane jest na adres siedziby przedsiębiorcy.

  Dodatkowe informacje: (32) 20-77-545.

 • Krok VII

  Informacje dodatkowe

  Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca, aby prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy?

  Ośrodek doskonalenia techniki może prowadzić przedsiębiorca, który:

  1. posiada:
   1. infrastrukturę techniczną,
   2. pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
   3. pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,
   4. warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne –  pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzanie zajęć;
  1. zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy;
  2. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  Jaką formą działalności gospodarczej jest prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy?

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców j i wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

  Podstawa prawna

Kategoria: Transport - Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy - pliki do pobrania