Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Skargi, wnioski, petycje

Złożenie skargi lub wniosku

 • Złożenie skargi lub wniosku

  Jeśli jesteś niezadowolony z :

  •    rezultatów Twojej wizyty w urzędzie / jednostce,

  •    obsługi  przez pracownika, kierownika, dyrektora urzędu / jednostki,

  •    sposobu załatwienia Twojej sprawy, bo nienależycie, za długo, możesz złożyć skargę.  

  Jeśli chcesz ulepszyć istniejący stan rzeczy, masz propozycję usprawnienia pracy urzędu / jednostki, w których załatwiasz ważne dla Ciebie sprawy, możesz złożyć wniosek.

 • Kto i w jakiej sprawie może złożyć skargę / wniosek

  Postępowanie w sprawach skarg i wniosków jest bardzo uproszczone i ma charakter uniwersalny zarówno ze względu na podmiot (prawo do złożenia skargi / wniosku przysługuje każdemu), jak i przedmiot (skargi / wnioski mogą dotyczyć w istocie wszystkiego).

   

 • Jak złożyć skargę/wniosek

  Skargi i wnioski możesz wysłać: 

  • pocztą tradycyjną,
  • za pomocą platformy e- PUAP (adres ePUAP: /SUW2/urzad),
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail skargi@katowice.uw.gov.pl
  • złożyć ustnie do protokołu.

   

  UWAGA:

  1. Anonimowe skargi i wnioski nie są rozpatrywane. Wymogiem rozpatrzenia skargi/wniosku jest podanie imienia i nazwiska skarżącego/wnioskodawcy.
  2. Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości składania skarg  i wniosków przez telefon.
  3. Złożenie skargi i wniosku w imieniu innej osoby wymaga jej zgody wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia.

  Składanie skarg i wniosków jest wolne od oplat.

 • Terminy

  Jeśli będziemy mogli rozpatrzyć Twoją skargę / wniosek, to załatwienie ich nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

  Jeśli będzie to musiał zrobić inny urząd, instytucja, jednostka, wówczas przekażemy skargę / wniosek w terminie 7 dni, o czym Cię zawiadomimy.

   

 • Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII „skargi i wnioski"

   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. , Nr 5, poz. 46)

 • Kontakt

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  ul. Jagiellońska 25

  Wydział Kontroli

  Oddział ds. Kontroli Wewnętrznej i Skarg


  ePUAP: /SUW2/urzad

  e-mail: skargi@katowice.uw.gov.pl

  osobiście w Urzędzie:

  pok. 234

  pok. 235

  pok. 232


   

   

   

   

Wydział Kontroli