Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 • CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE ?

  To jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 • RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE:

   

  • przemoc fizyczna - np. bicie, uderzanie, popychanie,
  • przemoc psychiczna - np. wyśmiewanie, poniżanie, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie,
  • przemoc seksualna - wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy,
  • przemoc ekonomiczna - działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy,
  • zaniedbanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych osób pozostających pod opieką - dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

 • PAMIETAJ ! PRAWO ZABRANIA STOSOWANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIA SWOICH BLISKICH.

  Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem ściganym przez prawo i jeśli doznajesz takich zachowań zawiadom Policję (tel. 997 lub 112) lub Prokuraturę. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochrony, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

  Jeśli jesteś świadkiem przemocy również nie bądź obojętny, zareaguj i powiadom Policję, a gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka niezależnie od zawiadomienia Policji zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego.

 • GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC I WSPARCIE ?

   

  • w ośrodku pomocy społecznej, który udzieli porady i wsparcia w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych, może także udzielić pomocy finansowej oraz zapewnić schronienie, a także wskazać osobom tego wymagającym inne instytucje świadczące specjalistyczną pomoc np. ośrodek interwencji kryzysowej oraz specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

  Wykaz ośrodków pomocy społecznej w woj. śląskim.

  • w powiatowym centrum pomocy rodzinie, gdzie można uzyskać pomoc w formie poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz informacje na temat instytucji lokalnie działających na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

  Wykaz powiatowych centrów pomocy w rodzinie w woj. śląskim.

  • w podmiotach i organizacjach pozarządowych świadczących bezpośrednią pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, gdzie można uzyskać między innymi pomoc w formie poradnictwa, konsultacji, terapii i wsparcia oraz schronienia.

  Baza teleadresowa na 2023 r. podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową w województwie śląskim.

   

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oferty pomocowej w okolicy Twojego miejsca zamieszkania skorzystaj z: Mapy REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej

   

 • CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

  Procedura to szereg działań podejmowanych w gminach przez służby pomocowe w celu zatrzymania przemocy w rodzinie i zapewnienia bezpieczeństwa osobom jej doznającym.

  Procedurę mogą rozpocząć pracownicy instytucji pomocy społecznej, Policji, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta-A" w przypadku powzięcia, przez w przedstawicieli tych instytucji podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub świadka przemocy.

  Formularz „Niebieska Karta-A” przekazywany jest do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie, w której mieszka rodzina dotknięta przemocą.

  Realizacją procedury zajmują się w gminach zespoły interdyscyplinarne, a do bezpośredniej pracy z rodziną najczęściej powoływane są grupy robocze. W zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych mogą brać udział przedstawiciele takich instytucji jak: Policja, pomoc społeczna, oświata (np. szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (np. przychodnia, szpital), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych. Osoby te współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny i udzielają rodzinie wszechstronnego wsparcia w jego realizacji.

  Procedura „Niebieskie Karty” zostanie zakończona (zamknięta) wtedy, gdy osoba, która krzywdzi swoich bliskich przestanie to robić, a rodzina będzie bezpieczna.

  Więcej informacji oraz przydatne wzory dokumentów można pobrać za pomocą serwisu informacyjnego dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  Link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.