Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program "Za życiem"

Świadczenie

Wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł można pobrać we właściwym do miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy, albo z naszej strony.
Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

 

Uwaga ! Świadczenie to nie jest uzależnione od dochodów.

 

 

Ważne ! Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski należy składać u wójta/burmistrza/prezydenta miasta w miejscowości zamieszkania wnioskodawcy, przesłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną.
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia
Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Zaświadczenie wystawić może lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto żeby otrzymać świadczenie wymaganym jest by matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną) z wyjątkiem osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

Kategoria: Program "Za życiem" - Program "Za życiem"

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wniosek ZA ŻYCIEM 78.5 KB 2017-04-06 08:39:00
Wzór zaświadczenia lekarskiego 12.92 KB 2017-04-06 08:39:39

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,, Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”