Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

ZGODA NA WYDANIE PASZPORTU LUB PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE MAŁOLETNIEJ

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, która nie ukończyła 18. roku życia jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby.

 

W przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

 

Zgoda matki lub ojca na wydanie dokumentu paszportowego oraz orzeczenie sądu rodzinnego stanowią podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego.

 

 Zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca:

  • którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • których władza rodzicielska została zawieszona,
  • których władza rodzicielska została ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego.

Dokumenty określające zakres władzy rodzicielskiej przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

 

Zgodę wyraża się:

  • na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego - z podpisem złożonym za pomocą urządzenia służącego do pobierania własnoręcznego podpisu cyfrowego;
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz;
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poprzez e-usługę https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu,

 

W celu zapewnienia maksymalnie długiego okresu czasu, w którym wyrażona zgoda lub wydane orzeczenie sądu mogą stanowić podstawę wydania małoletniemu dokumentu paszportowego, bez konieczności formalnej weryfikacji ich aktualności pracownik organu będzie mógł żądać od wnioskodawcy złożenia oświadczenia potwierdzającego, że stan prawny wynikający z przedłożonej zgody lub orzeczenia nie uległ zmianie.

 

Przepisy dot. wyrażania zgody przez matkę i ojca stosuje się odpowiednio do opiekunów prawnych i kuratorów.

 

W załączeniu wzór zgody, w której rodzic poprzez złożenie oświadczenia woli wprost wyraża zgodę na wydanie osobie małoletniej dokumentu paszportowego.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich