Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Państwowe Ratownictwo Medyczne - Instytucje

kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • Jeśli jesteś podmiotem którego siedziba znajduje się na terenie województwa śląskiego i chcesz prowadzić kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to:

 • KROK I

  Wypełnij wniosek

  Wypełnij wniosek zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  (Link do wniosku)

 • KROK II

  Złóż wniosek

  Złóż wniosek o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

  - Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Powiadamiania Ratunkowego

  ul. Jagiellońska 25

  40 - 032 Katowice

  lub składać osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  ul. Jagiellońska 25, pok. 161

 • KROK III

  Potrzebne dokumenty:

  Potrzebne dokumenty:

  - program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

  - wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej kurs (wg załączonej tabeli do wniosku) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe za zgodność z oryginałem,

  - oświadczenie kierownika jednostki o zapewnieniu bazy dydaktycznej,

  - regulamin organizacyjny kursu.

   

   

 • KROK IV

  Opłata:

  Opłata:

  - opłata skarbowa za wydanie decyzji (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 10 PLN,

  - opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Katowicach,

  - organizacje pożytku publicznego są zwolnione z opłaty – zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 • KROK V

  Termin załatwienia sprawy:

  Termin załatwienia sprawy:

  Zgodnie z art. 35, § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 • KROK VI

  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

  Informacja o załatwieniu sprawy przekazywana jest telefonicznie bądź drogą listową. Przerwanie postępowania w sprawie skutkuje zawsze pisemną lub telefoniczną prośbą o uzupełnienie braków w dokumentacji.

 • KROK VII

  Tryb odwoławczy:

  Tryb odwoławczy:

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

 • telefon 32 606 31 40

Kategoria: Kategoria: ZD_Ratownictwo medyczne zatwierdzenie programu - pliki do pobrania - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wniosek zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 35.5 KB 2018-10-01 09:23:31

Wydział Powiadamiania Ratunkowego