Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Państwowe Ratownictwo Medyczne - Instytucje

 • Jeśli prowadzisz społeczną organizację ratowniczą, która, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, jest obowiązana do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i chcesz aby była wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne to:

 • KROK I

  Załóż konto w Systemie Administracji P2

  Aby móc wpisać do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne jednostkę, konieczne jest posiadanie przez użytkownika konta. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

 • KROK II

  Zaloguj się

  Adres strony logowania: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

 • KROK III

  Wypełnij wniosek

  Do wniosku należy dołączyć skany następujących dokumentów:
  - statutu jednostki
  - ważnych zaświadczeń ratowników o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • KROK IV

  Wydrukuj wniosek wraz z załącznikami, podpisz i złóż pieczęć

   

   

 • KROK V

  Złóż wniosek

  Wypełniony w wersji elektronicznej wniosek przekaż poprzez naciśnięcie WYŚLIJ, a jego wydruk wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej prześlij na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Powiadamiania Ratunkowego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub za pomocą platformy e-PUAP.

 • KROK VI

  Opłata skarbowa

  Za wydanie decyzji należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, na numer konta wskazany na stronie internetowej Urzędu Miasta w Katowicach
  Organizacje pożytku publicznego są zwolnione z opłaty – zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 • KROK VII

  Termin załatwienia sprawy

  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 • KROK VIII

  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

  Informacja o załatwieniu sprawy przekazywana jest drogą listową i elektroniczną.

 • KROK IX

  Tryb odwoławczy

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

 • telefon 32 606 31 39

Wydział Powiadamiania Ratunkowego