Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Państwowe Ratownictwo Medyczne - Instytucje

 • Jeśli chcesz zrezygnować z prowadzenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy to:

 • KROK I

  Wypełnij wniosek

  wypełnij wniosek o cofnięcie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • KROK II

  Złóż wniosek

  złóż wniosek o cofnięcie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

  - Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Powiadamiania Ratunkowego

  ul. Jagiellońska 25

  40 - 032 Katowice

  lub składać osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  ul. Jagiellońska 25, pok. 161

 • KROK III

  Opłata

  - opłata skarbowa za wydanie decyzji (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 10 PLN,

  - opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Katowicach (numer rachunku: 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach),

  - organizacje pożytku publicznego są zwolnione z opłaty – zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 • KROK IV

  Termin załatwienia sprawy

  Zgodnie z art. 35, § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  u miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 • KROK V

  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

  Informacja o załatwieniu sprawy przekazywana jest telefonicznie bądź drogą listową. Przerwanie postępowania w sprawie skutkuje zawsze pisemną lub telefoniczną prośbą o uzupełnienie braków w dokumentacji.

 • KROK VI

  Tryb odwoławczy

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

 • telefon 32 606 31 39

Wydział Powiadamiania Ratunkowego