Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Oświadczenia majątkowe

Informacje dotyczące składania oświadczeń o stanie majątkowym

 • Oświadczenia majątkowe roczne

  Oświadczenia majątkowe samorządu terytorialnego

  Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi*, osoby w nich wymienione mają obowiązek składania każdego roku do 30 kwietnia oświadczenia o stanie majątkowym – według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.

   

  Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie Śląskiemu zobowiązani są:

  • marszałek województwa,
  • starostowie,
  • wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
  • przewodniczący Sejmiku Województwa,
  • przewodniczący rad powiatów, gmin i miast,
  • członek zarządu związku metropolitalnego,
  • skarbnik związku metropolitalnego,
  • sekretarz związku metropolitalnego.

   

  Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

   

  *Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U.2019.521 t.j.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.), ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2017.730 t.j.)

 • Oświadczenia na rozpoczęcie i zakończenie pełnienia funkcji

  Oświadczenia majątkowe samorządu terytorialnego

  Rozpoczęcie pełnienia funkcji

  Oświadczenia należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia.

   

  Zakończenie pełnienia funkcji

  Jeśli zakończenie pełnienia funkcji pokrywa się z końcem kadencji, oświadczenie majątkowe należy złożyć 2 miesiące przed jej upływem.

  Wyjątkiem jest marszałek i starostowie, którzy składają oświadczenie w dniu odwołania ze stanowiska.

  Jeśli zakończenie pełnienia funkcji następuje w trakcie kadencji, oświadczenie majątkowe składa się niezwłocznie.

   

   

  Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie i zakończenie pełnienia funkcji składa się wg stanu na dzień, odpowiednio, rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji. Oświadczenie należy złożyć w dwóch egzemplarzach, bez kopii zeznania podatkowego (PIT).

 • Aplikacja

  Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło generator oświadczeń majątkowych, który umożliwia wypełnienie dokumentu on-line.

  Zachęcamy do skorzystania.

   

  LINK DO APLIKACJI:

  https://aplikacje.gov.pl/generator-oswiadczen-majatkowych/

   

  Jednorazowe wpisanie danych i pobranie pliku powoduje, że nie będzie konieczności powtarzania tej czynności w przyszłości.

   

  ✸ Ważne! Aplikacja ta służy do wypełniania, wydrukowania oraz podpisania oświadczeń majątkowych, a następnie złożenia ich na wskazane dane w zakładce "Kontakt"
   

  Aplikacja nie zapisuje żadnych danych. 

 • Kontakt

  Oświadczenia majątkowe należy składać na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki

  Wydział Kontroli

  ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

   

  Kontakt osobisty lub telefoniczny:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Kontroli

  ul. Jagiellońska 25

  pok. 123

  Tel. (32) 20 77 234

Kategoria: Oświadczenia majątkowe - Druki oświadczeń majątkowych dla samorządu terytorialnego i administracji zespolonej

Wydział Kontroli