Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

Co zrobić aby zrzec się obywatelstwa polskiego

 • I

  Kiedy następuje zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

  Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – dotyczy obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; natomiast osoby zamieszkałe za granicą wniosek składają do konsula.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w  postępowaniu o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:

  • pracownicy urzędu wojewódzkiego i profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci i  radcy prawni) nie posiadają uprawnień do uwierzytelniania kopii dokumentów dołączonych do wniosku,
  • składane do wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego kopie dokumentów muszą zostać uwierzytelnione przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustanowieni przez stronę pełnomocnicy mogą występować wyłącznie jako pełnomocnicy do  doręczeń.     

 • II

  Dokumenty

   

  Dokumenty wymagane do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego:

  • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (wzór wniosku i aneksu do pobrania poniżej). Wniosek powinien być wypełniony w całości (wszystkie rubryki) zgodnie z  objaśnieniami zawartymi na stronie 8 wniosku.
  • odpis aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • odpis aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

        W przypadku uzupełniania aktu urodzenia lub małżeństwa, odnoszącego się do danych wnioskodawcy (dopisanie np. danych rodziców, adnotacji o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód) należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa.

  Uwaga! Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być ze sobą zgodne.

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (np.  dowód osobisty, paszport, decyzja o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego) oraz jego kopię,
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania wydany przez właściwy organ państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje lub kopia tego dokumentu,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka (np.: dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
  • fotografia wnioskodawcy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Jeżeli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku możesz dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania dołączasz fotografię w nakryciu głowy, ale nakrycie nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

   Gdy wniosek dotyczy małoletniego dziecka dołącz:

  • ważny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie dziecka (np.: dowód osobisty, paszport) oraz jego kopię,
  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania wydany przez właściwy organ państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje lub kopia tego dokumentu,
  • fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak wyżej,
  • oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przyjęte przed wojewodą – jeśli rodzic ten mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską;
  • jeśli dziecko ukończyło 16 latoświadczenie o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody małoletniego na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Uwaga!  Przy składaniu oświadczeń przed wojewodą, o których mowa wyżej, należy okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość i legalność pobytu - tj. np. dowód osobisty, paszport i kartę pobytu.

  W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka (przedstawicielami ustawowymi) każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

  Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  ✸ Uwaga! Wnioskodawca powinien pisemnie zawiadomić o każdej zmianie swojego adresu. Brak  wskazania aktualnego adresu może skutkować niemożnością dostarczenia korespondencji, co może wywołać negatywne konsekwencje w  przedmiotowej sprawie.

   

  Zał. 1 - Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Zał. 2 - Aneks do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

   

   

 • III

  Gdzie złożyć wniosek

  Wnioski o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego możesz składać w:

  - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice (Biuro Obsługi Klienta p. 161 stanowisko 24, tel. 32  20 77 715, 32  20 77 144), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

   - Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała ( parter budynku, pok. nr 4 i 5, tel. 33  81 362 62, 33  81 362 56), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek;

   - Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa (I piętro, pok. nr 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

 • IV

  Informacja o przetwarzanych danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców