Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Obywatelstwo

Co zrobić aby zrzec się obywatelstwa polskiego

 • I

  Kiedy następuje zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

  Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – dotyczy obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; natomiast osoby zamieszkałe za granicą wniosek składają do konsula.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w  postępowaniu o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:

  • pracownicy urzędu wojewódzkiego i profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci i  radcy prawni) nie posiadają uprawnień do uwierzytelniania kopii dokumentów dołączonych do wniosku,
  • składane do wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego kopie dokumentów muszą zostać uwierzytelnione przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustanowieni przez stronę pełnomocnicy mogą występować wyłącznie jako pełnomocnicy do  doręczeń.     

 • II

  Dokumenty

   

  Dokumenty wymagane do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego:

  • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (wzór wniosku i aneksu do pobrania poniżej). Wniosek powinien być wypełniony w całości (wszystkie rubryki) zgodnie z  objaśnieniami zawartymi na stronie 8 wniosku.
  • odpis aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • odpis aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

        W przypadku uzupełniania aktu urodzenia lub małżeństwa, odnoszącego się do danych wnioskodawcy (dopisanie np. danych rodziców, adnotacji o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód) należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa.

  Uwaga! Dane zawarte w aktach stanu cywilnego powinny być ze sobą zgodne.

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (np.  dowód osobisty, paszport, decyzja o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego) oraz jego kopię,
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania wydany przez właściwy organ państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje lub kopia tego dokumentu,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka (np.: dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
  • fotografia wnioskodawcy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Jeżeli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku możesz dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania dołączasz fotografię w nakryciu głowy, ale nakrycie nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

   Gdy wniosek dotyczy małoletniego dziecka dołącz:

  • ważny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie dziecka (np.: dowód osobisty, paszport) oraz jego kopię,
  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania wydany przez właściwy organ państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje lub kopia tego dokumentu,
  • fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak wyżej,
  • oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przyjęte przed wojewodą – jeśli rodzic ten mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską;
  • jeśli dziecko ukończyło 16 latoświadczenie o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody małoletniego na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Uwaga! Powyższe oświadczenia składa się osobiście do protokołu  przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewodą - od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium RP, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym - a osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenia przed konsulem. Oświadczenie może być złożone korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (np. przed notariuszem). Przy składaniu oświadczenia należy okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość.

  W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka (przedstawicielami ustawowymi) każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

  Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zał. 1 - Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Zał. 2 - Aneks do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

   

   

 • III

  Gdzie złożyć wniosek

  Wnioski o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego możesz składać:

  - w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (parter, pok. 139), po uprzednim umówieniu wizyty w systemie internetowej rejestracji do kolejki (umawianie na 3 tygodnie do przodu) pod adresem: https://bezkolejki.eu/suw

  Po przybyciu do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na umówioną internetowo wizytę, w celu przyjęcia dokumentów przez pracownika, należy skontaktować się telefonicznie pod tel.: 32 20 77 139.

  oraz w Oddziałach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

   - w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała ( parter bloku B, pok. 13, tel. 33  81 362 62, 33  81 362 56), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek,

   - w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa (I piętro, pok. 121, tel. 34 37 821 21, 34 37 822 84), godziny urzędowania: 7.30 -15.30 pn, śr, cz, pt, 7.30 - 18.00 wtorek.

  W celu złożenia wniosku lub odbioru dokumentu w Oddziale w Bielsku-Białej należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową - rezerwacja: https://bezkolejki.eu/suw2/

 • IV

  Informacja o przetwarzanych danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców