Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Gospodarka przestrzenna

Jak uzyskać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy na terenach zamkniętych

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.

   

 • Krok II

  Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji na formularzu wniosku „Krok III”,
  2. 1 egz. mapy zasadniczej (oryginał) w skali 1:500 lub 1:1000 z wkreślonymi w odróżniających się kolorach i opisanymi w legendzie granicami: działki/działek terenu zamkniętego i granicą terenu objętego wnioskiem;
  3. imienny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do działania przed Wojewodą Śląskim w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy na terenie zamkniętym, złożony w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność odpisu z oryginałem
  4. min. 6 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub, w przypadku jej braku, min. 6 egz. kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, z wkreślonymi – w odróżniających się kolorach – i opisanymi w legendzie granicami: terenu objętego wnioskiem, obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, działki terenu zamkniętego; i projektowanym przebiegiem zamierzonej inwestycji. W stosunku do inwestycji liniowych dopuszczalna jest również skala mapy 1:2000. Dla gruntów kolejowych mapy zasadnicze wydaje Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, ul. Damrota 8, 
  5. mapa zasadnicza uwzględniająca uzbrojenie terenu – sieci gazowe oraz sieci elektroenergetyczne – w odległości 100 m od inwestycji, wydana przez właściwego miejscowo starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) – w przypadku, gdy na mapie zasadniczej wymienionej w pkt 2 lub 3 nie zostało wkreślone powyższe (art. 53, ust. 5e ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
  6. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem,
  7. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydaną decyzję oraz/lub od pełnomocnictwa /pełnomocnictw do działania przed Wojewodą Śląskim w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustaleniu warunków zabudowy na terenie zamkniętym, na rachunek Urzędu Miejskiego w Katowicach
  8. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wydaną w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  z naniesioną klauzulą ostateczności, złożoną w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność odpisu z oryginałem.

 • Krok III
 • Krok IV

  Opłaty

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu.

  Opłata skarbowa od wydanej decyzji 598 zł i 17 zł od każdego przedłożonego pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe utworzone na podstawie ustawy o finansach publicznych.

   

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

 • Krok V

  Sposób realizacji sprawy

  Decyzję wydaje Wojewoda Śląski i doręcza inwestorowi oraz właścicielom i uzytkownikom wieczystym nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje za pośrednictwem poczty, na wskazany we wniosku adres do doręczeń, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zawiadamia zainteresowanych w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 • Krok VI

  Odwołanie

  Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Śląskiego  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 • Krok VII

  Informacje dodatkowe

  Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy:

  • działka objęta wnioskiem jest zlokalizowana na terenie zamkniętym, (nie każda działka będąca we władaniu podmiotu kolejowego jest zlokalizowana na terenie zamkniętym). Wykaz ww. działek jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z 2020 r., poz. 38, z późn. zm. -  załącznik nr 12 - województwo śląskie.
  • teren ujęty we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, (zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

   

  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana  w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
  2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
  3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.
  4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

   

  Prawo – podstawowe akty prawne

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  1. ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000).

   

Kategoria: Gospodarka przestrzenna - Ustalenie warunków zabudowy na terenach zamkniętych - plik do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy na terenach zamkniętych. 83 KB 2023-03-03 14:25:50