Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Gospodarka przestrzenna

Jak uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

 • Krok I

  Miejsce złożenia wniosku

  Wniosek można przesłac na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Wydział Infrastruktury

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122

   

 • Krok II

  Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji na formularzu wniosku "Krok III"
  2. Imienny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do działania przed Wojewodą Śląskim w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym,złożony w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność odpisu z oryginałem,
  3. 1 egz. mapy zasadniczej (oryginał) w skali 1:500 lub 1:1000 z wkreślonymi w odróżniających się  kolorach i opisanymi w legendzie granicami: działki/działek terenu zamkniętego i granicą terenu objętego wnioskiem, ***
  4. 6 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub, w przypadku jej braku, min. 6 egz. kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, z wkreślonymi – w odróżniających się kolorach – i opisanymi w legendzie granicami: terenu objętego wnioskiem, obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, działki terenu zamkniętego; i zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji. W stosunku do inwestycji liniowych dopuszczalna jest również mapa w skali 1:2000. Dla gruntów kolejowych mapy zasadnicze wydaje Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, ul. Damrota 8,
  5. Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem,
  6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydaną decyzję oraz/lub od pełnomocnictwa/pełnomocnictw do działania przed Wojewodą Śląskim w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, na rachunek Urzędu Miejskiego w Katowicach, Nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111;
  7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) z naniesioną klauzulą ostateczności

  *** Zwraca się uwagę, że dla terenów zamkniętych:

  - będących we władaniu podmiotów kolejowych, mapy zasadnicze wydaje Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Damrota 8.

  - będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, mapy zasadnicze wydaje Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85.

  - będących w zarządzie innych podmiotów, mapy zasadniczej wydają właściwi miejscowo starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu.

 • Krok III

  Wzór wniosku

  Załącznik 1 – wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 

  Załącznik dostępny w repozytorium plików na dole strony

 • Krok IV

  Opłaty

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu.

   

  Opłata skarbowa od wydanej decyzji 598 zł i 17 zł od każdego przedłożonego pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe utworzone na podstawie ustawy o finansach publicznych.

   

   

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

 • Krok V

  Sposób realizacji sprawy

  Decyzję wydaje Wojewoda Śląski w terminie 65 dni  i doręcza ją inwestorowi oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego za pośrednictwem poczty, na wskazany we wniosku adres do doręczeń, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zawiadamia zainteresowanych w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

   Do wskazanego terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 • Krok VI

  Odwołanie

  Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii  za pośrednictwem Wojewody Śląskiego  w terminie w terminie 14 dni. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni, od ostatniego dnia w którym obwieszczenie były dostępne publicznie.

 • Krok VII

  Informacje dodatkowe

  Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy:

  • działka objęta wnioskiem jest zlokalizowana na terenie zamkniętym,  (nie każda działka będąca we władaniu podmiotu kolejowego jest zlokalizowana na terenie zamkniętym). Wykaz ww. działek jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury (akt do pobrania znajduje się poniżej). Wykaz działek we władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej dostępny jest  w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej (akt do pobrania znajduje się poniżej).
  • teren ujęty we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, (zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

   

  Prawo – podstawowe akty prawne

  Poniżej do pobrania podstawowe akty prawne:

  1. ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz. 741)
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.).
  4. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2020 r. poz. 38 -  decyzja  nr 14 z dnia 18 września 2020 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,
  5. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2021 r., poz. 34 – decyzja nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Kategoria: Gospodarka przestrzenna - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych - plik do pobrania