Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się lub można udzielić ze względu na inne okoliczności uzasadniające pobyt cudzoziemca na terytorium RP przez okres powyżej 3 miesięcy np.: gdy jesteś członkiem rodziny pracownika migrującego, posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, podejmujesz szkolenie zawodowe lub naukę lub jesteś duchownym.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Do wniosku powinieneś dołączyć, jeżeli:

  zamierzasz jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w pkt 19 części I i art. 19 części II Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r., lub z prowadzącym na tym terytorium działalność gospodarczą na własny rachunek cudzoziemcem, o którym mowa w art. 19 ust. 10 części II Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia);
  • kserokopię karty pobytu lub decyzji zezwalającej na pobyt w Polsce cudzoziemca, z którym zamierza zamieszkać na terytorium RP (orygniał do wglądu),
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

   przebywasz nielegalnie na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli  wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie ONZ dnia 20 listopada 1989 r. :
  • dokumenty dotyczące stanu psychofizycznego dziecka; 
  • dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych z małoletnim cudzoziemcem (np. akt urodzenia dziecka);

   przebywasz nielegalnie na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

   jesteś pokrzywdzonym po procesie:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego szpitalnego i ambulatoryjnego kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
  • dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie,
  • dokumenty potwierdzające toczące się postępowanie w sprawie odzyskania zaległego wynagrodzenia.

   jesteś pokrzywdzonym w toczącym się postępowaniu karnym przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy:
  • dokumenty potwierdzające status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dot. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

   jesteś duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania); 
  • dokument potwierdzający, że pobyt cudzoziemca na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia.

   jesteś absolwentem polskiej uczelni oraz poszukujesz na terytorium RP pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymania (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, oświadczenie rodziców o pokrywaniu kosztów utrzymania);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania),
  • dyplom ukończenia polskiej uczelni;

   rozpoczynasz lub kontynuujesz naukę:
  • zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuację nauki,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych do pokrycia kosztów nauki,  utrzymania i powrotu (np: saldo rachunku bankowego);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia  szpitalnego i ambulatoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
    
  • podejmujesz lub kontynuujesz szkolenia zawodowe:
  • zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuację szkolenia zawodowego wydane przez jednostkę prowadzącą szkolenie;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);

   jesteś obywatelem Republiki Turcji, uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r.:
  • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium Polski – (np. zezwolenia na pracę, umowy o pracę, świadectwa pracy, oferta pracy z PUP, dokumenty ZUS) – w celu ustalenia czy posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r.
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,- umowa o pracę lub oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy,
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia lub szkolenie zawodowe;
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia) – w przypadku dołączenia do rezydenta długoterminowego UE;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz karta pobytu.

   posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz
  • a) zamierzasz wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
  • b) zamierzasz podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
  • c) wykażesz, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jesteś członkiem rodziny ww. cudzoziemca, z którym przebywasz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszysz mu lub chcesz się z nim połączyć:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu  (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania); 
  • dokumenty uzasadniające zamieszkiwanie na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

   jesteś urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającym na tym terytorium bez opieki:
  • akt urodzenia,
  • dokument o ustanowieniu kuratelii,

   wykażesz, że zachodzą inne niż ww., okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności innych niż w pozostałych przepisach, uzasadniających pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy (akt małżeństwa, akt, urodzenia, dowód osobisty, karta pobytu członka rodziny);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa, raport imienny ZUS RCA podpisany przez osobę upoważnioną);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);